Kurseksamen for Undervisning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •