Kurseksamen for Undervisning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •