Kurseksamen for Undervisning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •