Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •