Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •