Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •