Kurseksamen for Vaskeri og renseri

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

26) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •