Kurseksamen for Vaskeri og renseri

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •