Kurseksamen for Vaskeri og renseri

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •