Kurseksamen for Vaskeri og renseri

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

26) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •