Kurseksamen for Vedlikehold og reparasjon av motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hva er en SHA plan?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

26) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •