Kurseksamen for Vedlikehold og reparasjon av motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hva er en SHA plan?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •