Kurseksamen for Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, motorer og mekaniske installasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hva er en SHA plan?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

26) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •