Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hva er en SHA plan?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

27) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

28) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •