Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

26) Hva er en SHA plan?

27) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

28) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •