Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Hva er en SHA plan?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

27) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

28) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •