Kurseksamen for Offshore

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Are employees required to contribute in HSE work?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Hva er en SHA plan?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Who has the right to educational leave?

  •  
  •