Stanset arbeidet på 2 av 5 byggeplasser - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 15/06 2017

Arbeidstilsynet gjennomførte i uke 22 og 23 til sammen 336 tilsyn i bygge- og anleggsbransjen i Norge. Aksjonen var et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å få ned antall fallulykker.

Over 50 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynets direktør uttalte i forkant av aksjonen at Arbeidstilsynet ville skjerpe bruken av overtredelsesgebyr for å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor. 

Etter tilsyn hos 336 virksomheter, risikerer over 50 av dem å få overtredelsesgebyr. Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr når det observeres arbeidere som jobber usikret og dermed utsetter seg for reell fallrisiko, eller når det er såpass store mangler ved for eksempel stillaser eller stiger at det er betydelig fallrisiko for de som bruker utstyret.

– De fleste innser manglene når vi kommer. Under aksjonen opplevde likevel noen av inspektørene våre at tonen enkelte steder ble litt skarpere når arbeidsgivere innså at de ikke «slapp unna» med å bare rette opp manglene, men at de også kan måtte betale gebyr for de manglene som ble avdekket. Samtidig opplever vi også at mange virksomheter og organisasjoner ser positivt på at vi i større grad tar i bruk tøffere reaksjonsmidler. De ser at det kan bidra til mer rettferdig oppdragskonkurranse mellom de som inkluderer sikkerhetstiltak i prisen og de som ikke gjør det i tilstrekkelig grad, sier Stig Magnar Løvås, regiondirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge, og ansvarlig for Arbeidstilsynets satsing i bygg- og anleggsbransjen.

Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt komme på minst 50 000 kroner.

Stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse

– Under denne aksjonen hadde vi spesielt fokus på fare for fall i forbindelse med arbeid i høyden. Alle stansinger er begrunnet i overhengende fare for liv og helse, sier Løvås.

Av de 132 som ble stanset, var det mange som hadde stillas med ulike mangler. Eksempler er manglende eller mangelfulle rekkverk, for stor avstand mellom stillas og vegg slik at det er mulig å falle i mellom, for dårlige stillasgulv og for dårlig fundamentering eller forankring av stillaset. I tillegg kan det være mangler ved adkomsten til stillaset eller adkomst mellom etasjene i stillaset. Slike mangler gir fallrisiko. På noen byggeplasser manglet rett og slett stillas der de burde brukt det.

– Andre typiske funn var stiger som kan velte eller skli, usikrede åpninger, og at det heller ikke var personlig fallsikring der det ikke fantes andre sikringstiltak mot fall, sier Løvås.

Manglende opplæring og kontroll

– I tillegg til bruddene som gir direkte fallrisiko, ser vi også en del andre mangler som kan være årsak til bruddene omtalt over. Det går blant annet på manglende etterlevelse av krav til opplæring, både i montering, kontroll og demontering av stillas og i bruk av det aktuelle stillaset, sier Løvås.

Andre vanlige mangler er at virksomheten ikke har kontrollrapport som dokumenterer at stillaset er i god nok tilstand til at det kan brukes, eller at det ikke er satt opp skilt på stillaset som synliggjør at det er kontrollert og kan brukes.