Sist publisert: 03/10 2017

I regjeringens strategi mot kriminalitet i arbeidslivet er et av tiltakene internasjonalt samarbeid. Som en følge av dette har Arbeidstilsynet har underskrevet bilaterale avtaler med Bulgaria, Polen og Litauen.

Det bilaterale samarbeidet finansieres gjennom EØS-midlene.

Tettere samarbeid

De internasjonale avtalene omhandler informasjonsutveksling, deling av beste praksis og årlige felles prosjekt og tilsyn.

– Vi er glade for at våre søsterorganisasjoner i andre land ønsker å samarbeide med oss i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Bilaterale avtaler som dette gjør oss enda bedre i stand til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samtidig er det med på å sikre at utenlandske arbeidere i Norge har forsvarlige arbeidsforhold, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Aktiviteter

I tillegg til selve avtalen, som gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene, utarbeides det årlige aktivitetsplaner. Flere aktiviteter har allerede blitt gjennomført.
Norske inspektører har vært på utveksling til samarbeidslandene, og det har blitt gjennomført felles tilsyn både i Norge, Litauen, Polen og Bulgaria.

For å øke etterlevelsen av norske lover og regler planlegges det informasjonsaktiviteter overfor arbeidsgivere og arbeidstakere som skal jobbe i Norge.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet og Dariusz Mińkowski, nestleder i det polske arbeidstilsynet under signeringen av den bilaterale avtalen mellom Norge og Polen

Partene må med

I flere av de planlagte aktivitetene i det internasjonale samarbeidet legges det vekt på å involvere partene i arbeidslivet. Både i Norge og i de samarbeidende landene.

– For å få reelle endringer i arbeidslivet er det viktig at flere gode krefter spiller på lag. Partene i arbeidslivet er med sin kunnskap om de ulike bransjene sentrale for å bekjempe kriminelle aktører, sier Trude Vollheim.

Mobilitet krever samarbeid

Både selskaper og arbeidere opererer på tvers av landegrenser. Det er derfor nødvendig for selskaper og arbeidere å ha kontakt med myndigheter i flere land. Samtidig må myndighetene kommunisere godt med hverandre. Samarbeidsavtaler som Arbeidstilsynet nå har inngått vil forenkle og forplikte kontakten mellom landenes myndigheter.

Med innføringen av håndhevingsdirektivet (2014/67/EU) i norsk rett får også Arbeidstilsynet større muligheter for informasjonsutveksling og praktisk samarbeid med tilsynsmyndigheter i andre land. Det vil også gi Arbeidstilsynet mulighet til å be om hjelp til å innkreve tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer i andre land.

Finansiering

Det bilaterale samarbeidet finansieres gjennom Fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid under EØS-midlene.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Les mer om EØS-midlene

EU-samarbeid mot svart økonomi

Arbeidstilsynet representerer også Norge i samarbeidet som er etablert i tilknytning til den europeiske plattformen mot svart arbeid. Dette er en viktig arena hvor EU og EØS-land deler erfaringer i kampen mot svart økonomi, fremmer samarbeid mellom tilsynsmyndigheter og øker kunnskapen om felles utfordringer.

Gregori Milchin, generalsekretær for det Bulgarske Arbeidstilsynet og direktør Trude Vollheim, signerer avtalen mellom Norge og Bulgaria

Direktøren for det litauiske arbeidstilsynet Jonas Gricius og regiondirektør Borghild Lekve undertegner samarbeidsavtalen mellom arbeidstilsynene i Litauen og Norge.