Tilsyn med ambulansetjenesten |

Sist publisert: 12/06 2018

– Vi går målrettet inn i ambulansetjenesten fordi de som arbeider der, eksponeres for flere risikoforhold i arbeid sitt. Det gjelder blant annet tunge løft, smittefare, belastende arbeidstidsordninger og vold og trusler, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Tilsynene gjennomføres i et utvalg av ambulansestasjoner under hvert helseforetak.

Mer utsatt for sykdom og skade

Ambulansearbeidere har flere arbeidsrelaterte helseproblemer enn andre arbeidstakere generelt, og også sammenliknet med arbeidstakere innenfor andre helserelaterte yrker. De er også mer utsatt for å bli skadet på jobb, og har tidligere pensjonsalder på grunn av helseproblemer, enn andre yrkesgrupper.

Kunnskap fra forskning og Arbeidstilsynets erfaringer fra tidligere tilsyn viser at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i ambulansetjenesten kan bli bedre enn i dag. Det er blant annet behov for bedre kartlegginger og risikovurderinger, samt flere forebyggende tiltak.

Motivere til HMS-arbeid

– Vi ønsker å gi ansatte og ledere i ambulansetjenestene økt kunnskap, motivasjon og drahjelp i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Målet er å bidra til at helseforetakene blir bedre i stand til å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer og skader blant ambulansearbeiderne, sier Vollheim.

I tilsynene vil Arbeidstilsynet undersøke hvordan ledere, ansatte og verneombud samarbeider om å forebygge uheldige belastninger knyttet til ergonomi, vold og trusler og risiko for smitte i arbeidet.

Helseforetaket er arbeidsgiver. Det er deres ansvar å sørge for at det blir gjennomført kartlegging og risikovurderinger av forhold ved ambulansestasjonene. Arbeidsgiver skal også legge til rette for at ambulansearbeiderne har nødvendig opplæring og øvelse for å kunne gjennomføre arbeidet sitt på en sikker måte.

Helseforetakene må følge opp

Etter tilsynene skal Arbeidstilsynet veilede helseforetakene. Veiledningen er basert på det inspektørene har funnet i tilsyn, og på hvordan helseforetakene har fulgt opp på ambulansestasjonene. I tillegg vil Arbeidstilsynet gi veiledning om hvordan foretakene kan vurdere om arbeidstiden er forsvarlig og hvilke krav som stilles til arbeidslokaler.

– Vi forventer at helseforetakene støtter og følger opp ambulansetjenesten etter funn i tilsynene våre, slik at HMS-arbeidet prioriteres. Vi har som mål at helseforetakene etter denne innsatsen jobber godt for å forebygge helseskadelige belastninger i tråd med lovens krav, sier Vollheim.

Se mer informasjon om Arbeidstilsynets innsats i helse- og sosialsektoren: www.arbeidstilsynet.no/helseogsosial

Kontaktpersoner 

Edle Utaaker, nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets innsats i helse- og sosialsektoren, mobil: 918 10 671

Toril Berge, pressekontakt, mobil: 916 00 218