Bedre lønn, men fortsatt utfordringer i renholdsbransjen - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 15/08 2018

 

Rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra» er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold.

– Det er en grundig og god rapport som gir et godt bilde på tilstanden i renholdsbransjen. Fafo har intervjuet over 500 renholdere, som har gitt oss verdifull innsikt i deres arbeidshverdag, om viktige tema som psykososiale arbeidsforhold, lønn, arbeidstid og HMS-ordninger, sier Trude Vollheim.

Positiv lønnsutvikling

Resultatene viser at allmenngjøringen, som trådte i kraft i 2011, har hatt en positiv og markant effekt på lønnsnivået i bransjen.

– Allmenngjort lønn er noe vi har kontrollert i våre tilsyn, og det er gledelig å se at det er en positiv lønnsutvikling i bransjen, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Samtidig oppgir 1 av 4 renholdere i undersøkelsen at de aldri får de tilleggene de har krav på ved kvelds-/nattarbeid. Dette gjelder særlig arbeidstakere som ikke er født i Norge. Over halvparten av de som jobber på flere oppdragssteder oppgir at de ikke får betalt mellom oppdrag.

Færre jobber natt

Rapporten viser også at det er færre som jobber på kveld/natt/tidlig morgen, og at flere renholdere jobber på dagtid.

– Det er positivt at flere får flyttet arbeidstiden sin til dagtid. Nattjobbing har flere kjente skadelige konsekvenser for helsa, sier Vollheim.

Høyere tidspress

Rapporten viser at renholdsbransjen fortsatt er en bransje med utfordringer, som for eksempel høyt arbeidspress, alenejobbing og lav lederstøtte.

Tidspresset for renholderne kan se ut til å være økende, særlig i store virksomheter. 3 av 10 renholdere svarer at de i dag rengjør større arealer på samme tid enn for to-tre år siden. Nesten 4 av 10 renholdere oppgir at de ikke får betalt dersom de bruker lengre tid enn avtalt. Rapporten peker også på en krevende konkurransesituasjon for renholdsvirksomhetene. 

– Deler av renholdsbransjen er preget av useriøse aktører, som gjør konkurransesituasjonen vanskelig for de som driver seriøst. Det er viktig at de som kjøper renholdstjenester forstår at de har en svært viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, ved å kjøpe tjenester lovlig fra godkjente renholdsvirksomheter. Det kan de enkelt sjekke på www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret, oppfordrer Vollheim. 

Et annet forhold som kommer frem i rapporten er at mange renholdere opplever en ensom arbeidshverdag, hvor de i stor grad jobber alene, og har lite kontakt med sin leder. Nær 4 av 10 renholdere oppgir at de ikke har ukentlig kontakt med sin leder.

Fortsatt tilsynsaktivitet

Arbeidstilsynet har intensivert tilsynsinnsatsen blant små og mellomstore virksomheter de siste årene, og rapporten viser at dette har virksomhetene merket.

– Renholdsbransjen er en av Arbeidstilsynets prioriterte næringer også i 2018 og 2019. I tillegg til tilsyn fortsetter vi arbeidet med informasjon og veiledning til både renholdsvirksomheter og innkjøpere, sier Trude Vollheim

Fakta om rapporten

• Rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra» er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene ved Arbeidstilsynet.

• Rapporten ser på effekten av tiltakene som er iverksatt siden 2011 for å rydde opp i renholdsbransjen.

• Rapporten er basert på et bredt utvalg datakilder, blant annet en ny spørreundersøkelse blant over 500 renholdere på flere språk, og tidligere undersøkelser blant renholdsvirksomheter og kjøpere av renholdstjenester. I tillegg har forskerne sett på ulike registre fra SSB og data fra Arbeidstilsynet

Rapporten kan lastes ned på Fafos nettside: Renholdsbransjen sett nedenfra

Pressekontakt:

Heidi I. Mehli, heidi.mehli@arbeidstilsynet.no, tlf: 959 07 443