Nye og endrede grenseverdier for kjemikalier - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 28/08 2018

De nye grenseverdiene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Endringene gjaldt disse stoffene:

 • 1,1-dikloreten
 • 1,4-diklorbenzen
 • 2,3-butandion
 • 2-etylhexanol
 • Akrylaldehyd
 • Akrylsyre
 • Amitrol
 • Bisfenol A
 • But-2-yn-1,4-diol
 • cyanider: hydrogencyanid, kaliumcyanid og natriumcyanid
 • difenyleter
 • diklormetan
 • eddiksyre
 • etylacetat
 • etylsilikat
 • glyceroltrinitrat
 • hydrogenert terfenyl
 • kalsiumhydroksid og kalsiumoksid
 • karbonmonoksid
 • litiumhydrid
 • mangan og uorganiske manganforbindelser
 • metylmetanat
 • nitroetan
 • nitrogenmonoksid
 • nitrogendioksid
 • svoveldioksid
 • tetrakloreten
 • tetraklormetan

Les mer om grenseverdier:
Grenseverdier for kjemisk påvirkning

Bakgrunn for endringene

Endringene oppfyller kravene i det nye EU-direktivet på dette området (EU/2017/164). De nye grenseverdiene er tatt inn i norsk regelverk i «Vedlegg 1 Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren» i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Utvidet implementeringsfrist for noen bransjer

I EU-direktivet er det gitt en utvidet implementeringsfrist til grenseverdiene for karbonmonoksid, nitrogenmonoksid og nitrogendioksid for bransjene «gruvedrift under jord» og «tunnelvirksomhet». Den utvidede implementeringsfristen er 21. august 2023. I mellomtiden gjelder dagens grenseverdier i disse bransjene.