Arbeidsmiljøloven: Endringer om fast ansettelse og innleie - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 27/12 2018

Endringene omfatter følgende hovedelementer, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet:

  • En definisjon av hva fast ansettelse i arbeidsmiljøloven innebærer.

    Den nye bestemmelsen presiserer at det med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

  • En tydeliggjøring av plikten til informasjon om arbeidstid i arbeidsavtalen.

    Gjeldende bestemmelse stiller krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden. Det vil nå bli tilføyd at dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

  • En begrensning i adgangen til innleie fra bemanningsforetak.

    Innleie fra bemanningsforetak er i dag tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse (med noen unntak). Det er ikke vedtatt endringer i denne hovedregelen. Loven åpner i tillegg for en utvidet adgang til innleie basert på lokale avtaler. I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Det er nå vedtatt en endring som innebærer at bare virksomheter bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (dvs. fagforening som har minst 10 000 medlemmer) skal kunne inngå slik avtale.

Endringene trer i kraft 1. januar 2019. Det er likevel innført noen overgangsbestemmelser. Les mer om dette og om forarbeidene til lovendringen hos Arbeids- og sosialdepartementet:
Hovedelementer i endringene i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak (regjeringen.no)