Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 12/05 2019

I arbeidsplassforskriften er det blant annet foreslått endringer som skal bidra til å tydeliggjøre forskriftens bestemmelser om nødbelysning og rømningsveier. I tillegg foreslår Arbeidstilsynet å ta inn skilt for hjertestarter blant nødskiltene i forskriften. Hensikten er å bidra til lik utforming av dette skiltet.  

På kjemiområdet er det foreslått å oppheve utdaterte bestemmelser og noen mindre justeringer av kravene til opplæring om asbest. Arbeidstilsynet foreslår også endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier for å implementere direktiv 2004/37/EU (kreftdirektivet). Hensikten med forslagene er å beskytte arbeidstakere mot eksponering for kreftfremkallende stoffer ved at det settes bindende grenseverdier for flere stoffer.

På teknisk område er det foreslått endringer som skal bedre sikkerheten på arbeidsplasser og særlig for maskinførere. Forslaget fremmes som følge av flere alvorlige arbeidsulykker. Arbeidstilsynet foreslår også endringer i sertifikatordningen for stiger, stillaser m.m. slik at det stilles samme krav uavhengig av om sertifikat er utstedt av norsk eller utenlandsk sertifiseringsorgan.

Innenfor landbruk ønsker Arbeidstilsynet å tydeliggjøre kravet om montering av fastspenningsinnretning i traktor og regulere et påbud om bruk av setebelte.

Høringsfristen er 15. september 2019. Høringen er åpen for alle.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.