Tilsyn med minstelønn i restaurantbransjen |

Sist publisert: 24/06 2019

Dersom arbeidsgivere innberetter tipsinntekter, slik at tips inngår som en del av beregningsgrunnlaget for feriepenger, skatt og trygdeytelser, vil tips være å anse som lønn. 

Etter at Skatteetaten innførte nye krav til arbeidsgiver om innrapportering av tips, har det vært uklart om tips skal regnes med når man avgjør om minstelønnsbestemmelsene er fulgt. Dette er bakgrunnen for at Arbeidstilsynet går ut med denne avklaringen,

Arbeidstilsynet har etter grundig vurdering kommet frem til at tips som hovedregel ikke skal anses som en del av lønnen etter allmenngjøringsforskriften. Tariffnemnda har tidligere uttalt hva som er å anse som lønn etter allmenngjøringsforskriftene. I et brev til Arbeidstilsynet uttaler nemnda at et vilkår for å anse goder eller ytelser som lønn, er at dette inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger, skatt og trygdeytelser. Det er denne uttalelsen Arbeidstilsynet støtter seg på når vi nå har konkludert.

Det er viktig å understreke at Arbeidstilsynet ikke vil ta stilling til størrelsen på tips som utbetales. Spørsmål om hvilke skattetrekk som kan tas og fordelingen av tips, er ikke noe Arbeidstilsynet kan ta stilling til.

Les mer om minstelønn.