Endrede grenseverdier for noen kjemikalier - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 25/03 2020

De endrede grenseverdiene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Endringene er en tilpassing av det norske regelverket til EUs direktiv 2017/2398.  

Endringene gjelder disse stoffene (hva som er endret er gitt i parentes):

 • Trestøv fra harde tresorter (beholdt den norske grenseverdien som er lavere enn det direktivet foreslo)
 • Seksverdige kromforbindelser (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Ildfaste keramiske fibre (beholdt den norske grenseverdien som er lavere enn det direktivet foreslo)
 • Respirabelt krystallinsk støv fra silika (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Benzen (ingen ny grenseverdi for stoffet i dette direktivet)
 • Vinylklorid (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Etylenoksid (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo, men det er innført en anmerkning H for hudopptak)
 • 1,2-propylenoksid (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo, og har beholdt anmerkning H for hudopptak som direktivet ikke foreslo)
 • Akrylamid (beholdt den norske grenseverdien som er lavere enn det direktivet foreslo)
 • 2-nitropropan (endret grenseverdien til direktivforslaget)
 • o-toluidin (endret grenseverdien til direktivforslaget)
 • 1,3-butadien (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Hydrazin (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Vinylbromid (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)

Alle stoffene på listen fikk anmerkning G. Det vil si at EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.

Direktivet fastsatte overgangsordninger for to stoffer i listen, men disse er ikke inntatt i forskriften da Norge allerede har lavere eller lik grenseverdi for disse stoffene.

Les mer om grenseverdier: Grenseverdier for kjemisk påvirkning

Her finner du grunnlagsdokumenter for stoffer som har fått endrede grenseverdier fra og med år 2000: Grunnlagsdokumenter

Bakgrunn for endringene

EU-kommisjonen vedtok 12. desember 2017 et nytt direktiv 2017/2398 som er den første endringen av karsinogen-mutagen-direktivet 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer (arbeidsmiljødirektivet).

Direktivet inneholder en liste i vedlegg III over bindende grenseverdier for 14 stoffer basert på anbefalinger gitt av EUs tidligere vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL).

Når bindende grenseverdier er vedtatt i EU må medlemslandene og EØS-landene innføre samme verdi eller lavere. De bindende grenseverdiene tar hensyn til tekniske, økonomiske vurderinger i tillegg til de helsebaserte vurderingene.

Implementeringsfristen for direktivet var 17. januar 2020, men endringene trer i kraft i Norge fra 1. april 2020.


Konverter denne siden til PDF