Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie i arbeidslivet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 29/06 2020

Det er endringer i arbeidsmiljøloven og statsansattloven som ligger til grunn for at Arbeidstilsynet nå får utvidet tilsynsmyndighet. Endringene ble vedtatt av Kongen i statsråd 19. juni.

Starter med bygge- og anleggsbransjen

Arbeidstilsynet ønsker å komme raskt i gang med tilsyn. De første virksomhetene som vil få tilsyn ligger an til å bli bygg- og anleggsvirksomheter i Oslo og omegn. Bakgrunnen er at det tidligere er rapportert om høy andel innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området.

Innleie er en mulighet til å dekke et midlertidig arbeidskraftbehov, og er ikke ment å gi andre driftsmessige fordeler i forhold til fast ansettelse.

– Innleide arbeidstakere skal likebehandles med fast ansatte. Når Arbeidstilsynet nå kan føre tilsyn med innleie, kan vi både bidra til å redusere ulovlig innleie og stoppe at innleide gis dårligere arbeidstidsordninger eller lønnes dårligere enn fast ansatte, sier Trude Vollheim som er direktør i Arbeidstilsynet.

Fra bemanningsforetak

Virksomheter skal som en hovedregel ansette arbeidstakere fast – uten tidsbegrensning. På bestemte vilkår kan en virksomhet likevel ansette eller leie inn arbeidstakere midlertidig. Men da skal disse ha arbeidstidsordninger og lønnsforhold som fast ansatte. 

Innleie kan skje fra bemanningsforetak eller virksomheter som eksempelvis har overskudd på arbeidskraft i en periode. Det er innleie fra bemanningsforetak Arbeidstilsynet nå skal føre tilsyn med.

Les mer:
Innleie i arbeidslivet
Bemanningsforetak

Krav på likebehandling

Ved innleie, har arbeidstakere krav på likebehandling. Likebehandling betyr at utleid arbeidstaker minst skal sikres de vilkårene arbeidstaker hadde hatt dersom vedkommende var ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid.

Arbeidstilsynet kan fra 1. juli føre tilsyn med at utleid arbeidstaker er likebehandlet når det gjelder:

  • arbeidstid (lengde, plassering, overtids-og nattarbeid)
  • pauser og hvileperioder (varighet og plassering)
  • feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager
  • lønn og utgiftsdekning (pensjon og AFP er ikke omfattet)

Hva Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med

Arbeidstilsynet kan fra 1. juli føre tilsyn med:

  • vilkårene for innleie fra bemanningsforetak i arbeidsmiljøloven og statsansattloven
  • kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere i arbeidsmiljøloven
  • at innleier, også virksomheter i staten, gir bemanningsforetaket opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven

Har vært under privatrettslig håndheving

Frem til nå har bestemmelsene om innleie i hovedsak vært underlagt privatrettslig håndheving. Det vil si at arbeidstaker måtte bringe en eventuell tvist om innleie inn for domstolene.

Arbeidstilsynet har hatt ansvar for å veilede om regelverket, men har ikke hatt myndighet til å reagere på lovbrudd.

Fra 1. juli blir innleiereglene underlagt både privatrettslig og offentligrettslig håndheving. Dette betyr i praksis at Arbeidstilsynet da kan føre tilsyn med innleie fra bemanningsforetak og bruke reaksjoner mot innleie som ikke følger regelverket. Dette omfatter også mulighet til å ilegge virksomheter overtredelsesgebyr.

En eventuell tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er fremdeles privatrettslig, og må eventuelt tas til domstolene for avgjørelse.

Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet har fått tilsvarende tilsynsmyndighet innenfor sine områder.

Kontakt

Heidi I. Mehli

Pressekontakt

95907443