Lovendringer i kraft 1. juli |

Sist publisert: 30/06 2020

Endringene gjelder Arbeidstilsynets adgang til å føre tilsyn med innleie fra bemanningsforetak og nye sanksjonsmuligheter ved brudd på opplysningsplikten og ved brudd på vedtak om stans. 

Les også denne saken:
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie i arbeidslivet

Informasjon om lovendringene

Nedenfor finner du nærmere informasjon om endringene.

Fra 1. juli 2020 kan Arbeidstilsynet føre tilsyn med bestemmelsene arbeidsmiljøloven om innleie fra bemanningsforetak og likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak.

Disse bestemmelsene har i hovedsak vært underlagt privatrettslig håndheving. At bestemmelsene er privatrettslige betyr at arbeidstakeren selv må ivareta sine interesser. Etter lovendringen 1. juli 2020 er reglene underlagt offentligrettslig håndheving i tillegg til privatrettslig håndheving.

Arbeidstilsynet kan fra 1. juli 2020 føre tilsyn med:

  • vilkårene for innleie fra bemanningsforetak i arbeidsmiljøloven, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 første og andre ledd.
  • kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere i arbeidsmiljøloven, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd.
  • at innleier gir bemanningsforetaket opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 b første ledd.

Arbeidstilsynet har tidligere ikke hatt tilsynsmyndighet når det gjelder statsansatteloven. Fra 1. juli 2020 kan Arbeidstilsynet føre tilsyn med innleiebestemmelsene i denne loven.

Arbeidstilsynet kan fra 1. juli 2020 føre tilsyn med at:

  • statlige virksomheter overholder vilkårene for innleie etter statsansattloven § 11 første og andre ledd.
  • virksomheter i staten (innleier) gir bemanningsforetaket opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven, jf. statsansatteloven § 11 sjette ledd som viser til arbeidsmiljøloven § 14-12 b.

I tilfeller der Arbeidstilsynet ikke har fått nødvendige opplysninger for utøvelsen av tilsynet, har Arbeidstilsynet tidligere ikke kunnet sanksjonere bruddet. Det samme gjaldt ved brudd på Arbeidstilsynets vedtak om helt eller delvis stans av virksomhetens aktiviteter.

Arbeidstilsynet kan fra 1. juli 2020:

  • gi pålegg og bruke andre reaksjoner som tvangsmulkt, stans og ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på plikten til å gi nødvendige opplysninger til Arbeidstilsynet.
  • ilegge overtredelsesgebyr og bruke andre reaksjoner ved brudd på plikten til å etterkomme stansingsvedtak fra Arbeidstilsynet.

Endringene gjelder både arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.