– Styr unna useriøse bilaktører! - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 15/09 2020

På oppdrag fra treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) utarbeidet bestillingsrapporten “Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen”. Virksomheter innen bilpleie, bilverksteder, bilforhandlere og bensinstasjoner er undersøkt.

Rapporten belyser problemer med useriøse og kriminelle aktører som undergraver gjeldende lovgivning. Utfordringene er størst blant virksomheter innen bilpleie, verksteder og bruktbilforhandlere.

Finn rapport: 

Kartlegging av forhold i bilbransjen (PDF)

Manglende kompetanse og drift uten godkjenning

Rapporten beskriver utnytting av sårbar arbeidskraft, svart omsetning og brudd på flere regelverk, deriblant arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, forskrift om kjøretøyverksteder, skattelovgivningen, trygdelovgivningen og utlendingsloven.

Manglende kompetanse og drift av bilverksteder uten godkjenning fra Statens vegvesen oppfattes som de vanligste formene for useriøsitet og kriminalitet innad i bransjen. Representanter fra bransjen mener dette går utover omsetningen til lovlydige virksomheter og undergraver prinsippet om konkurranse på like vilkår. Over halvparten av respondentene har opplevd å konkurrere med useriøse eller kriminelle.

Pris viktig for bileierne

Det tegnes et bilde av prissensitive forbrukere i den ferske SØA-rapporten. 26 prosent av bileierne oppgir at pris er viktigst når de skal kjøpe bilrelaterte tjenester. Det er dermed like mange som vektlegger kostnad som kvalitet på tjenesten (også 26 prosent).

– De useriøse aktørene operere ofte med svært lave priser. Kjøper du billige bilpleietjenester kan du bidra til å støtte ulovlige arbeidsforhold og utnytting av arbeidstakere. Når seriøse virksomheter blir utkonkurrert, kan dessuten mange ansatte miste en trygg og sikker jobb å gå til, påpeker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Svart arbeid for minst 450 millioner

I rapporten fra SØA beskrives en betydelig omsetning av svarte tjenester i bilbransjen.

Svarte verksted- og bilpleietjenester beregnes til rundt 450 millioner kroner i året. Tallene baseres på bileiere som oppgir å ha kjøpt svarte tjenester de siste to årene (3 prosent). Ser man på kjennskap til andres kjøp av svart arbeid (8 prosent), kan det dreie seg om hele 1,8 milliarder kroner årlig.

Over halvparten av de som vedgår å ha handlet svarte bilrelaterte tjenester, oppgir pris som det viktigste kriteriet.

Foreslår godkjenningsordning for bilvask

Markedet for manuell bilvask preges flere steder av useriøse aktører. Treparts bransjeprogram for bilbransjen har derfor levert en anmodning til Arbeids– og sosialdepartementet om etablering av en godkjenningsordning for manuell bilvask gjennom å utvide eksisterende godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

– For å komme med treffende tiltak er det viktig at disse utformes basert på solid kunnskap om forholdene i den aktuelle bransjen. Denne rapporten kartlegger forholdene i bilbransjen, og gir oss et godt faktagrunnlag når vi skal se på en eventuell godkjenningsordning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, og viser til de pågående arbeidet med å revidere a-krimstrategien.

Dersom ordningen blir vedtatt, blir det ulovlig for virksomheter å selge manuell bilvask uten godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Sjekk om verkstedet er godkjent

Bransjeprogrammet ber også forbrukerne være bevisste når bilen skal inn på verksted, og minner om at man i ytterste konsekvens kan kjøre hjem i en trafikkfarlig bil hvis man bruker et ikke-godkjent verksted.

Det er kun verksteder godkjent av Statens vegvesen, som kan utføre EU-kontroll, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. På Statens vegvesen sine nettsider kan du som forbruker søke opp godkjente verksteder.

Nedslående funn også tidligere

Tidligere i år lanserte a-krimsenteret i Oslo en rapport som underbygger utfordringene med useriøsitet og kriminalitet i deler av markedet for bilvask og bilpleie.

Av 37 utvalgte virksomheter innen bilpleie i Oslo og Akershus, fant Arbeidstilsynet brudd på arbeidsmiljøloven hos alle. Rapporten tegnet et bilde av kyniske rollehavere og aksjonærer som utnytter sårbare mennesker, forurenser, unndrar skatt og avgifter og bedrar NAV.

Les mer: 

Ny rapport: – Deler av bilpleiebransjen preges av useriøse aktører

Trine Aaen

Pressekontakt

97 64 03 70