Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – 2020 |

Sist publisert: 30/09 2020

Her finner du informasjon og dokumentene til høringen

Bakgrunn for høringen

EU-kommisjonen vedtok 16. januar 2019 et nytt direktiv (2019/130/EU) som inneholder en liste med forslag til bindende grenseverdier for åtte stoffer med det formål å redusere eksponeringen for kreftfremkallende stoffer hos norske arbeidstakere.  Disse er i hovedsak basert på anbefalinger gitt av EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sin toksikologiske ekspertgruppe for grenseverdier.

Dette er den andre endringen til EUs karsinogen-mutagendirektiv (2004/37/EC) som ble fastsatt 29. april 2001 og implementeringsfristen i vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier er 16. januar 2021.Direktivene stiller krav til at medlemslandene innfører nasjonale grenseverdier for stoffene i listen til direktivene. Dette vil også gjelde for Norge når direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen. De nasjonale grenseverdiene må være like eller strengere enn de bindende grenseverdiene foreslått i direktivet.

I denne høringen legger vi også ut forslag om ny grenseverdi for benzen, og anbefalingen til den nye grenseverdien er i hovedsak basert på anbefalinger fra EUs Risk Assessment Committee (RAC) og STAMIs toksikologisk ekspertgruppe for grenseverdier. Benzen var inkludert i første endring til EUs karsinogen-mutagen-direktiv (2017/2398/EU) av 12. desember 2017 med anmerkning H (kjemikalier som kan tas opp gjennom huden). Anmerkning H for benzen ble inntatt i vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdi 1. april 2020.

Utvidet implementeringsfrist

I direktivet (2019/130/EU) er det gitt en utvidet implementeringsfrist til den foreslåtte grenseverdien for dieseleksos (målt som elementært karbon) og grenseverdien skal gjelde fra 21. februar 2023. For gruve- og bergverksdrift og tunellarbeid skal grenseverdien gjelde fra 21. februar 2026.

Spørsmål kan rettes til: 

Astrid Lund Ramstad

Sjefsingeniør