Nattarbeid – på helsen løs? - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 26/11 2020

Nylig inviterte Arbeidstilsynet til webinaret Nattarbeid – på helsen løs? Rundt 1300 personer var innom direktesendingen og det kom inn over 100 spørsmål fra seerne.

Nattarbeid – på helsen løs?(youtube.com)

Nattarbeid er et tema vi i Arbeidstilsynet får mange henvendelser om. Her har vi samlet noen av spørsmålene vi får oftest. 

Åtte spørsmål og svar om nattarbeid

Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven § 10-11 første ledd er at arbeid mellom kl. 21 og kl. 6 regnes som nattarbeid.

På grunn av de helsemessige belastningene det innebærer å jobbe om natten, er adgangen til dette begrenset. Hovedregelen er at nattarbeid ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. For at dette vilkåret skal være oppfylt, må nattarbeidet være nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov.

Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før iverksettelse. Det kan også avtales bruk av nattarbeid i tariffavtaler dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

Merk at loven også inneholder særbestemmelser for arbeidstakere som arbeider regelmessig om natten, og arbeidstakere med særlig risikofylt arbeid, se arbeidsmiljøloven § 10-11 sjette til åttende ledd.

Selv om nattarbeidet er lovlig etter arbeidsmiljøloven § 10-11, må arbeidstiden i tillegg være forsvarlig etter arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd. Arbeidsgiver må derfor alltid foreta en forsvarlighetsvurdering av alt arbeid før arbeidstakerne settes til arbeid.

Les mer om nattarbeid: 

Nattarbeid (temaside)

Les mer om tidsrammene for lovlig arbeidstid: 

Arbeidstid (temaside)

Arbeidsgiver skal selv vurdere om vilkårene for nattarbeid er oppfylt, og har i tillegg en selvstendig plikt til å både vurdere risikoen ved arbeidet, og foreta en forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen.

Nattarbeid er ikke i seg selv søknadspliktig til Arbeidstilsynet.

Dersom virksomheter søker til Arbeidstilsynet om en arbeidstidsordning som inneholder nattarbeid, vil Arbeidstilsynet likevel måtte ta stilling til om nattarbeidet er lovlig.

Ved gjennomføring av tilsyn, kan Arbeidstilsynet også ta stilling til om vilkårene for nattarbeid er oppfylt.

Som arbeidstaker har du som hovedregel rett på 11 timer arbeidsfri mellom to arbeidsøkter.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan det avtales at den arbeidsfrie perioden skal være kortere. Det kan likevel ikke avtales en kortere hvileperiode enn 8 timer.

Arbeidstakerne må ved kortere arbeidsfri periode uansett sikres kompenserende hvile, eller, dersom dette ikke er mulig, annet passende vern.

Arbeidstilsynet anbefaler at den arbeidsfrie perioden bør være lengre hvis den legges utenom den tiden en normalt sover. Vi anbefaler minst 11 timer arbeidsfri om natten, eller 16 timer på dagtid.

Les mer om daglig og ukentlig arbeidsfri:

Arbeidstid (temaside)

Jo flere netter man jobber på rad, jo flere netter bør arbeidstakerne ha fri for å restituere.

Arbeidstilsynet samtykker normalt ikke til mer enn to til tre nattevakter på rad før det må gis minimum to normale netter med søvn. Denne grensen følger ikke direkte av loven, men er satt på bakgrunn av arbeidsmedisinsk forskning.

Arbeidstilsynet anbefaler følgende risikoreduserende tiltak ved organisering av nattarbeid: 

 • Maks tre nattskift på rad, og lang arbeidsfri periode
 • Tilstrekkelige arbeidsfrie dager etter nattskift (jo flere netter på rad, jo flere trengs til restitusjon)
 • Så korte nattskift som mulig.
 • Skiftrotasjon med klokken
 • Barrierer mot ulykker på grunn av mikrosøvn (eks. unngå alenearbeid)
 • Mulighet for «power nap» (høneblund)
 • Selvstyrt tempo og pauser (vi har forskjellig utholdenhet)
 • Nattskift skal ikke vare mer enn 8 timer dersom arbeidet innebærer en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger
 • Organisert transport til og fra nattarbeid («søvnmangelpromille»)
 • Organiser arbeidstidsordningen slik at arbeidstakerne får nok søvn
 • God innkvartering (søvn på dagtid)
 • Ved nattskift må det hviles før vakten og legges til rette for hvilepauser
 • Egenkontroll i arbeidet og gode bakvaktordninger
 • Den arbeidsfrie perioden bør være lengre hvis den legges utenom den tiden en normalt sover (minst 11 timer arbeidsfri om natten eller 16 timer på dagen)
 • Ikke kombiner nattskift med høye jobbkrav, så langt det er mulig
 • Ta hensyn til individuelle variasjoner
 • Bremse de ivrigste (overvurderer seg selv). Bedre fastlønn framfor høye tillegg.
 • Færre nattskift i turnusen (få orker fast nattevakt)

Les også:

Er arbeidstidsordningen forsvarlig (temaside)

Finn arbeidsmedisinske kommentarer fra arbeidstilsynet (side 37-41): 

Kompass: Arbeidsmedisinske kommentarer om arbeidstid

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har flere tips til hvordan man bør sette opp en arbeidsplan:

Råd om arbeidstid med hensyn til helse og sikkerhet (stami.no)

Se også STAMIs råd for tilrettelegging for å redusere risiko for ulykker, kreft og graviditetskomplikasjoner:

Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft (stami.no)

Ansatte som regelmessig arbeider natt kan av ulike grunner få rett til fritak fra nattarbeid når dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, se arbeidsmiljøloven § 10-2 (2).

Muligheten til å få tilrettelegging og fritak vil variere ut fra type virksomhet og antall ansatte.

Her er noen forhold av betydning:

 • Foreligger det ledig dagarbeid i virksomheten som arbeidstaker er kvalifisert for?
 • Er det av hensyn til de øvrige ansatte mulig å omdisponere arbeidsstokken?
 • Dersom omdisponering ville medføre en vesentlig ulempe, foreligger det mulighetene for omplassering av arbeidstaker til andre oppgaver?

Les mer: 

Nattarbeid (temaside)

Tilrettelegging (temaside)

I webinaret om nattarbeid torsdag 19. november, hadde vi med oss lege og professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen, spesialist i arbeidsmedisin Ebba Wergeland og overlege Tor Erik Danielsen i Arbeidstilsynet. De snakket blant annet om hvordan man kan redusere riskoen for helseskader og ulykker ved arbeid på natten. 

Se alle webinarer fra Arbeidstilsynet:

Webinar (samleside)

Ta gjerne kontakt med oss i Arbeidstilsynet dersom du lurer på mer om nattarbeid:

Kontakt oss