Ledende og særlig uavhengig stilling – eller?

– Det er for mange som har denne typen stilling, ut fra alle de forutsetningene som skal være på plass, sier Anette Østmo Farstad, seksjonsleder i Arbeidstilsynet. De fleste behov kan nemlig møtes innenfor normale arbeidstidsregler og fleksitidsordning. Vi ønsker ikke at denne stillingskategorien skal brukes unødig da det kan frata arbeidstaker noen viktige rettigheter.

Brukes i for stort omfang

Tallene for ansatte i Norge med ledende og særlig uavhengig stilling har vært relativt jevne over år, og har ligget på i underkant av 15 %. Arbeidstilsynet har sett over tid at stillingstittelen blir brukt i større omfang enn den burde, særlig innen enkelte bransjer. Hotell- og restaurantbransjen, bygg og anlegg, konsulentbransjen og detaljhandelen bruker denne stillingskategorien hyppigst, i tillegg til at den brukes for en del administrative stillinger.

– Grunnen til at vi har en del forutsetninger for denne typen stillinger er at man mister noen rettigheter, blant annet retten til betalt overtid, sier Østmo Farstad. – Noen arbeidsgivere bør nok stramme inn på bruken og forholde seg til tommelfingerregelen om at man skal falle tilbake på normal arbeidstid dersom man er i tvil om stillingen kvalifiser til ledene eller særlig uavhengig.

Arbeidstidsreglene er utformet som de er for å beskytte arbeidstakere mot arbeidstider som påfører dem eller deres nærmeste familie helsemessige eller sosiale belastninger.

Vi vet for eksempel at lang daglig og ukentlig arbeidstid både øker risikoen for ulykker der og da, og risikoen for at arbeidstakerne utvikler helseplager over tid. Hvis man ikke er omfattet av reglene om arbeidstid, er det også vanskeligere å ha kontroll med denne delen.

Få kvalifiserer

Ansatte med ledende og særlig uavhengig stilling er vanligvis unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om hvor lenge man kan arbeide hver dag og hver uke, ofte kompensert med høyere lønn. Denne fleksibiliteten skal likevel ikke ha negativ innvirkning på arbeidstaker og det er arbeidsgivers ansvar at det ikke skjer.

– Vi er opptatt av at ledende og særlig uavhengig stilling brukes riktig. Både arbeidsgivere og ansatte må vite hva forutsetningene er og være klare over at man har krav på et godt arbeidsmiljø med forsvarlige arbeidstider, selv om man er fritatt fra enkelte deler av arbeidstidsbestemmelsene, sier Østmo Farstad.

Du skal være i en særlig viktig posisjon eller ha en arbeidshverdag med spesielt stor grad av uavhengighet, selvstendighet og fleksibilitet for å kvalifisere for ledende eller særlig uavhengig stilling. Dette kan ofte gjelde toppledere, men i de fleste bransjer er det veldig få utenom disse som fyller forutsetningene.

Råd til arbeidsgiver

  • Er du i tvil om stillingen er ledende eller særlig uavhengig, skal du falle tilbake på hovedregelen om at arbeidstidsreglene gjelder.
  • Hvis arbeidstakerens stilling reelt sett ikke er ledende eller særlig uavhengig, har arbeidstaker rett på overtidsbetaling.
  • Arbeidstidsreglene er fleksible, og kan løse mange av de behovene dere har i virksomheten uten å benytte disse stillingskategoriene.
  • Du er ansvarlig for at arbeidstakerne ikke blir utsatt for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Arbeidstakerne har også krav på å få ivaretatt de sosiale behovene sine.
Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.