Midlertidige endringer for HMS-kort med inaktivt D-nummer - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 09/02 2022

Mange HMS-kort vil få status «inaktivt» fra februar 2022, når Skatteetaten starter en løpende inaktivering av alle D-numre som er eldre enn fem år.

I systemet for bestilling av HMS-kort er det slik at status på D-nummeret får betydning for status på HMS-kortet. Et «inaktivt» D-nummer medfører et inaktivt HMS-kort. Dette kan bli et tema ved kontroll av HMS-kort under tilsyn. I tillegg kan status «inaktivt» påvirke andre tjenester som virksomhetene tillegger kortene, for eksempel adgangskontroll.

En overgangsperiode

For å unngå at inaktivering av D-numre rammer arbeidstakere og virksomheter, vil Arbeidstilsynet godta HMS-kort med status «inaktivt» i en overgangsperiode fram til 1. oktober. For D-numre som utløper etter 1. september, vil HMS-kortet kun være gyldig i 30 dager, dersom D-nummeret ikke har blitt reaktivert.

– Inaktive HMS-kort ville vært en ulempe for virksomheter med utenlandske arbeidstakere. Derfor gjør Arbeidstilsynet et unntak og innfører en overgangsperiode som gir arbeidstakere anledning til å reaktivere sine D-numre uten problemer, sier Ørnulf Halmrast i seksjon for godkjenninger og meldinger.

Slik reaktiverer du et D-nummer

For at et D-nummer skal bli aktivt igjen, må eieren møte opp til ID-kontroll ved et skattekontor eller Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). Vær oppmerksom på følgende:

Bakgrunn

Det var i 2017, etter en endring i Folkeregisterforskriften, at Skatteetaten bestemte at et D-nummer skulle få status «inaktivt» fem år etter det ble tildelt en person. Hensikten med endringen er å redusere faren for misbruk av D-nummerordningen.

Arbeidstilsynet har derfor gjort midlertidige justeringer i bestillingsløsningen på hmskort.no. Hensikten er å hindre at brukerne opplever tekniske problemer ved bestilling av nye HMS-kort til ansatte med inaktive D-numre.

Nye tjenester på hmskort.no

Dette er nytt i bestillingsløsningen hmskort.no:

  • Bestillere av HMS-kort kan nå velge å få et varsel 14  dager før et D-nummer blir inaktivt i Folkeregisteret.
  • Om kort tid vil en ny funksjonalitet gi bestillere av HMS-kort oversikt over hvilke kort som er bestilt med D-nummer og status på D-nummeret.
  • HMS-kort bestilt med et inaktivt D-nummer vil få status «inaktivt» dersom D-nummeret ikke er reaktivert innen 1. oktober.

– Arbeidstilsynets arbeid blir ikke berørt av den midlertidige ordningen. HMS-kortene er et viktig verktøy i bekjempelse av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. Derfor skal vi fortsatt kontrollere mange HMS-kort når vi er ute på tilsyn. Samtidig håper vi at løsningen med en begrenset overgangsperiode blir god for både virksomheter og arbeidstakere, sier Halmrast.