Ny retningslinje og rutine for grenseverdiarbeidet og grenseverdier |

Sist publisert: 24/08 2022

Publikasjonen erstatter tidligere Arbeidstilsynets strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren (2016, ISBN-nummer: 978-82-90112-52-8), og er todelt i en retningslinje for grenseverdiarbeidet og en rutine for hvordan grenseverdier utarbeides og fastsettes.

Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren (PDF)

Den tydeliggjør ansvar og roller gjennom retningslinjer og kriterier for stoffer som skal prioriteres for eventuelt nye grenseverdier.

Publikasjonen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt, hørt med Petroleumtilsynet og drøftet med NHO/Norsk industri og LO før publisering.

Arbeidstilsynet er ansvarlig for grenseverdiarbeidet og har som målsetting å oppdatere grenseverdilista innen 2030.

Grenseverdier

  • Grenseverdiene brukes i risikovurdering av arbeidsmiljøet på arbeidsplasser for å hindre arbeidstakere fra å inhalere helseskadelige mengder av kjemikalier i form av damp, tåke eller støv.
  • Grenseverdier er definert som maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
  • Målet med å fastsette grenseverdier for kjemikalier (kjemiske stoffer og stoffblandinger) er å redusere eksponeringen for kjemikalier i arbeidsatmosfæren, blant annet kreftfremkallende kjemikalier, og med dette å redusere helserisikoen arbeidstakere i norsk arbeidsliv kan bli utsatt for.