Arbeidslivet bidrar til enklere arbeidsmiljøregler

– De beste lovtekstene har smørbrødlister og et folkelig språk. Da er det lett å skjønne hva som angår meg som leder. 

Mariann Lanesskog er daglig leder for hud- og fotpleieklinikken Vill&Vakker Sortland. Hun er én av rundt 40 representanter fra arbeidslivet som skal hjelpe Arbeidstilsynet med å gjøre arbeidsmiljøreglene mer forståelige.

Del av viktig klarspråkarbeid

Sammen med arbeidsmiljøloven setter arbeidsmiljøforskriftene rammene for hvordan vi skal ha det på norske arbeidsplasser. Det er flere av disse forskriftene som nå får en oppussing.

– Tekster som kommer fra Arbeidstilsynet skal være enkle å skjønne. Det gjelder alt fra tilsynsrapporter og svar på søknader til tekst på nettsidene og poster i sosiale medier. Og ikke minst regelverket vi forvalter, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I 2020 vant Arbeidstilsynet klarspråkprisen for staten. Innsatsen for å forenkle arbeidsmiljøforskriftene, er med andre ord ledd i et langsiktig og omfattende språkarbeid uten en sluttdato.  

– Vi må skriver slik at virksomhetene forstår hva de må gjøre for å skape et bedre arbeidsmiljø.

– Arbeidstilsynet skal bidra til å forhindre sykdom, skader og i verste fall dødsfall på norske arbeidsplasser. Da må vi skriver slik at virksomhetene forstår hva de må gjøre for å skape et bedre arbeidsmiljø, sier Vollheim.

– Må finne handlingsrommet

– Juridiske standarder og formuleringer kan være vanskelige å sette seg inn i. Men begrepene er viktige juridiske verktøy. Det betyr at mye av innholdet i regelverket ikke uten videre kan skrives om.

Det sier Tonje Faanes som er seksjonsleder ved Seksjon for regelverk i Arbeidstilsynet. Seksjonen leder arbeidet med regelverksutvikling i etaten og det pågående arbeidet med å forenkle arbeidsmiljøforskriftene.

– Lov- og forskriftstekster skrives innenfor strenge rammer, så utfordringen vår ligger i å finne det språklige handlingsrommet. Vi gjør ingen endringer av innholdet i regelverket , men ser på struktur, ordvalg og setningsoppbygging, sier Faanes.

Hjelper til over Teams

Arbeidstilsynet intervjuer nå virksomheter i ulike størrelser og fra forskjellige bransjer. Intervjuene gjennomføres som samtaler på Teams i to runder. Deltakerne har ikke lest seg opp på forskriftene på forhånd, så her kommer de umiddelbare reaksjonene fram.

– Er det mulig å finne fram i forskriften? Er det lett å se hva som gjelder for din virksomhet? Hvordan tolker du dette ordet?  

I første runde blir utfordringene med forskriftstekstene undersøkt. Er det mulig å finne fram i forskriften? Er det lett å se hva som gjelder for din virksomhet? Og hvordan tolker du dette ordet?      

Etter ei stund, når teksten har fått seg en real oppussing, blir den testet på nytt. Da er det store spørsmålet: Har regelverket blitt mer forståelig?

Samtalene blir ledet av NTB Arkitekst, som har jobbet mye med klart lovspråk.

– En grunn til at reglene finnes

– Jeg hadde lyst til å stille opp fordi jeg bruker mye tid å på å sette meg inn i arbeidsmiljøreglene. Det kan være tungt å finne frem i tekstene. Og det er ikke alle som har forutsetninger for å skjønne tungt lovspråk. Da er det fint om mine innspill kan føre til forenkling, sier Mariann Lanesskog fra Vill&Vakker Sortland.

Om Mariann ikke får svar på det hun lurer på ved å lese lover og forskrifter, snakker hun med kjente som også driver bedrifter eller som er ekstra stødige på juss. 

– Det er en grunn til at lover og regler er der, og jeg er opptatt av å følge dem. Når jeg som leder evner å sette meg inn i pliktene mine, sørger jeg for at det er trygt og godt for mine ansatte å gå på jobb.

– Når jeg evner å sette meg inn i pliktene mine, sørger jeg for at det er trygt for mine ansatte å gå på jobb.

Vil du delta?

Kan du tenke deg å hjelpe oss med å gjøre arbeidsmiljøforskriftene bedre? Arbeidstilsynet trenger flere ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker å bidra.

Send e-post til marte.steinsund.bjornsen@arbeidstilsynet.no for å få mer informasjon. 

Arbeidsmiljøforskriftene

  • Forskrifter er generelle regler om rettigheter og plikter til borgerne, fastsatt av en offentlig myndighet på oppdrag fra Stortinget. 
  • Forskrifter er den største delen av rettsreglene våre.
  • På samme måte som lover, er forskrifter bindende både for borgere og myndigheter.
  • Arbeidsmiljøforskriftene utdyper bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det finnes seks arbeidsmiljøforskrifter.

Kilder: Arbeidstilsynet.no og snl.no

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.