Grip inn ved mobbing - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 09/10 2022

Omtrent 89 000 personer rapporterer at de minst én gang i måneden blir utsatt for mobbing på arbeidsplassen, viser tall fra Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Det er 3,5 prosent av alle arbeidstakere i norsk arbeidsliv.   

– Mobbing og trakassering er et problem i norsk arbeidsliv, men det både kan og skal forebygges. Dersom det likevel oppstår, er det viktig at arbeidsgiver håndterer slike saker på en god måte. Den enkelte har både rett og plikt til å si ifra dersom man ser andre blir mobbet eller selv opplever det, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.  

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «Vi trenger hverandre» #løftblikket. Det å løfte blikket og støtte hverandre på arbeidsplassen kan være avgjørende for en som blir utsatt for mobbing.

Les mer om hvordan Arbeidstilsynet markerer verdensdagen for psykisk helse

Viktigheten av å gripe inn 

En ny studie fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) viser hvor viktig det er å gripe inn når en kollega blir mobbet på arbeidsplassen. Resultatene fra studien viste at det er ingen økt risiko for at den som aktivt har grepet inn skal bli utsatt for mobbing selv. 

Å ikke gripe inn hadde derimot store konsekvenser. Respondenter som ble værende inaktive når de observerte mobbing av andre, hadde en tredobbel risiko for selv å bli utsatt for mobbing senere.  

Hva gjør du om du er vitne til mobbing? 

Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig oppførsel på arbeidsplassen. Alle virksomheter skal ha en rutine for rapportering av avvik, inkludert mobbing.  

Dersom en kollega forteller deg at hen opplever å bli utsatt for mobbing eller trakasserende oppførsel fra noen i jobbsammenheng, si fra til verneombudet eller leder. Det er faktisk din plikt. 

– Vær en god kollega som gir støtte og hjelp i prosessen. Det kan du for eksempel gjøre ved å finne ut om virksomheten har en rutine for rapportering og håndtering av mobbing, og hjelpe til med å gi en saklig fremstilling av saken, sier seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet. 

Les mer om plikten til å varsle (arbeidsmiljøloven §2-3)

Om du er vitne til at noen oppfører seg ufint mot en kollega, latterliggjør eller kommer med nedsettende kommentarer, så bryt inn.  

– Vis tydelig at du ikke aksepterer den type oppførsel rettet mot kollegaen din. Da er du med på å sette grenser for hva som er greit og ikke greit i det sosiale arbeidsmiljøet, sier Andersen. 

Fire råd for å forebygge mobbing 

For arbeidsgiver gjelder undersøkelses- og aktivitetsplikten når en ansatt opplever å bli utsatt for mobbing. Det betyr at arbeidsgiver må undersøke påstandene om mobbing; hva er det som har skjedd? Arbeidsgiver må følge opp begge parter, iverksette tiltak for å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø for de involverte, og gjøre det som er nødvendig for å hindre at dette skjer igjen. 

– Det er veldig viktig å ivareta og følge opp de som ikke har det bra på jobb. Men, det beste er jo å være i forkant. Organiser og legg til rette arbeidet slik at arbeidstakere ikke utsettes for mobbing og uønsket oppførsel fra andre, sier Andersen.  

Slik kan arbeidsgiver forebygge mobbing: 

 

 1. Sett temaet på agendaen. Snakk sammen om hva som er akseptabel og uakseptabel atferd. 
 2. Slå ned på oppførsel som faller utenfor grensene. 
 3. Få oversikt over hvilke situasjoner som kan øke risikoen for å bli utsatt for mobbing og iverksett nødvendige forebyggende tiltak. 
 4. Ha tydelige rutiner for hvordan man skal gå frem dersom man blir utsatt for mobbing.  

Hva er mobbing?

Mobbing er når en person gjentatte ganger og over tid systematisk utsettes for negative handlinger fra en eller flere personer. Ofte opplever personen at det er vanskelig å forsvare seg. Dette kan blant annet dreie seg om: 

 

 • plaging  
 • latterliggjøring 
 • utfrysing  
 • sårende erting  
 • baksnakking  
 • beskyldninger  
 • å holde tilbake informasjon 

Mobbing er forbundet med økt risiko for å utvikle symptomer på psykiske plager som angst- og depresjon, søvnproblemer og høyere risiko for lengre sykefravær. Mobbing kan også føre til fysiske plager.