Lytt til den som våger å varsle - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 21/02 2023

Av Trude Vollheim,  direktør i Arbeidstilsynet 

NRK forteller om elleve kvinnelige soldater i Hæren og Stridstrenbataljonen som har varslet om seksuell trakassering og overgrep i førstegangstjenesten. Beskrivelsene kvinnene kommer med er rystende og umulig å ikke bli berørt av.  Mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep skal ikke finne sted på norske arbeidsplasser. Det er helt uakseptabelt og ulovlig.  

Seksuell trakassering er fortsatt et stort problem i arbeidslivet. I mange bransjer er det dessverre en utbredt kultur for å overse, spøke bort eller bortforklare seksuell trakassering. Ingen skal måtte leve med frykt for seksuell trakassering på jobb. 

Med det ansvaret Forsvaret har både som arbeidsgiver og som utdanningsinstitusjon for unge i førstegangstjeneste, er det avgjørende med en kultur hvor det er trygt å si ifra om uønsket og uakseptabel oppførsel.

Ledere er rollemodeller og har et stort ansvar for tillit og ytringskultur i den enkelte virksomhet. Leders nulltoleranse for seksuell trakassering må være uttalt, med klare retningslinjer for hva som er akseptabel oppførsel og ikke. 

Arbeidsmiljøloven har et varslingsregelverk som skal bidra til et godt ytringsklima med rom for å si ifra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass uten risiko for negative reaksjoner. Loven krever at alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal ha rutiner for intern varsling. Det kreves at rutinen inneholder en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold. I tillegg skal rutinen beskrive både hvordan man går frem for å varsle og hvordan arbeidsgiver skal ta imot, følge opp og behandle et varsel. Ansatte og tillitsvalgte skal være med og jobbe frem disse rutinene.  

Alle ansatte har også en medvirkningsplikt. I praksis betyr dette at hver og en av oss skal si fra til leder eller verneombud så snart vi blir kjent med kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 

Det krever et enormt mot å si ifra når noe ikke er greit på arbeidsplassen. Dette gjelder særlig når man er ung og ny i arbeidslivet. Da er det helt avgjørende at man opplever å bli trodd og tatt på alvor. For nytter det ikke å si ifra første gang, hvorfor skal man da velge å si ifra neste gang noe uakseptabelt skjer? Det er et lederansvar å sørge for at problemer tas tak i og ryddes opp i.  

Varsling har stor verdi for arbeidsplassen og samfunnet, siden det handler om at arbeidstakere som kjenner virksomheten godt, sier ifra når noe ikke er som det skal. Dermed kan god takhøyde for varsling bidra til å forebygge nye kritikkverdige forhold. 

Det skal være trygt for alle å gå på jobb. Da må det nytte å si ifra om seksuell trakassering på arbeidsplassen.