Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 01/03 2023

Ved å fastsette grenseverdier for kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) reduseres eksponeringen for kjemikalier i arbeidsatmosfæren på arbeidsplassen. Reduseres eksponeringen vil helserisikoen for arbeidstakere i norsk arbeidsliv også reduseres.

Lenke til rapport: Grenseverdiarbeidet i Norge

Arbeidstilsynet setter grenseverdiene

Arbeidstilsynet er ansvarlig for arbeidet med å fastsette nye grenseverdier og/eller anmerkninger, eller revidere allerede fastsatte grenseverdier og/eller anmerkninger for forurensninger i arbeidsatmosfæren, men vi utarbeider ikke grunnlagsdokumentasjonen alene.

Grunnlagsdokumentene som er grunnlaget for fastsettelse av grenseverdiene for kjemikalier utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Toksikologisk Ekspertgruppe for Grenseverdier (TEG) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Grunnlagsdokumentene med forslag til grenseverdier drøftes med partene i arbeidslivet (Næringslivets hovedorganisasjon, NHO/Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge, LO).

Konsentrasjonen i arbeidslufta må måles

Alle virksomheter som bruker kjemikalier må kartlegge hvilke kjemikalier som er til stede eller kan oppstå. Da må konsentrasjonen i arbeidslufta måles, og for mange kjemikalier finnes det grenseverdier for hvor høye konsentrasjoner som tillates i arbeidslufta.

Deretter må risiko for helseskade eller sykdom vurderes. Dersom det gjennom risikovurderingen viser seg at det er risiko for sykdom eller skade må virksomheten gjøre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig.