Ansatte på hjemmekontor? Husk skriftlig avtale! - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 08/03 2023

Last ned: 

Mange skal ha slike avtaler

Det er tre år siden koronapandemien satte arbeidslivet på hodet og endret normen for hjemmekontor. Siden den gang har mange virksomheter tilbudt ansatte å jobbe deler av arbeidstiden hjemmefra, gjerne et gitt antall dager i uken.

Hjemmearbeid kan oppleves som positivt av både arbeidsgivere og ansatte. Arbeidsgiver må imidlertid være bevisst på at det stilles krav også til denne kontorløsningen. 

Kravene går blant annet på å ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. I tillegg skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmekontor.

– Alle som jobber hjemmefra som en fast ordning, skal inngå en skriftlig avtale om hjemmearbeid. Dersom hjemmearbeidet har et visst omfang og utføres jevnlig, er det en fast ordning. Et eksempel er dersom en arbeidstaker arbeider hjemmefra fast én dag i uka, forteller seksjonsleder Tonje Faanes i Arbeidstilsynet.

nettsiden vår om hjemmekontor kan du sette deg inn i reglene for hjemmekontor, få råd fra oss i Arbeidstilsynet og laste ned malene. 

Last ned og tilpass

Når Arbeidstilsynet nå lanserer en avtalemal for hjemmearbeid, er det for å hjelpe virksomheter som ennå ikke har fått slike avtaler på plass. Det er imidlertid viktig å merke seg at malen krever en del tilpasninger for å speile virkeligheten i den enkelte virksomhet.

– Avtale om hjemmekontor er en tilleggsavtale til den ordinære arbeidsavtalen. Den skal blant annet si noe om hvor mye det åpnes for å jobbe hjemmefra og hvem som har ansvar for utstyret arbeidstakeren bruker hjemme, sier Tonje Faanes.  

Krav til innhold

Avtaler om hjemmearbeid skal som et minimum ha informasjon om:  

  • omfanget av hjemmearbeidet, for eksempel hvor mange dager/timer i uka
  • arbeidstiden som gjelder for hjemmearbeidet  
  • hvor lenge avtalen varer, hvis den er midlertidig 
  • eierskap til og drift og vedlikehold av utstyr 

Avtalen bør også si noe om andre forhold som er aktuelle for hjemmekontorordningen. Dette er noe av det du kan vurdere å legge inn i avtalen:

  • Når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • Rett til og frist for å si opp avtalen
  • Prøvetid for ordningen
  • Saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av digital og utskrevet dokumentasjon

Ett unntak fra kravet

Det finnes ett unntak til at alle med hjemmekontor som fast ordning skal ha skriftlig avtale. 

Unntaket er dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Da kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. I slike tilfeller skal arbeidsgiver drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.

Pandemi er et eksempel på en slik ekstraordinær situasjon.