Arbeidstilsynets årsrapport for 2022 |

Sist publisert: 15/03 2023

Etter to år preget av pandemi, var Arbeidstilsynet tilbake i tilnærmet normal drift i 2022. Gjennom blant annet tilsyn, veiledning, søknadsbehandling og markedskontroll har etaten jobbet for at færre skal bli syke, skadet eller utnyttet når de går på jobb.

– Vi kan fortsatt konstatere at arbeidsmiljøtilstanden i Norge jevnt over er god. Men de uforutsigbare årene vi har lagt bak oss, har gjort det viktig for oss å komme tilbake til en normalsituasjon og å være synlig og til stede i arbeidslivet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Se Arbeidstilsynets årsrapport for 2022 (PDF)

Fant mange brudd i tilsyn

Gjennom tilsyn kontrollerer Arbeidstilsynet at virksomhetene overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringslovgivningen og annet regelverk som er tillagt vår myndighet.

I 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet til sammen 11 932 tilsyn, hvor vi fant minst ett brudd i 71 prosent av tilsynene. Dette er en høyere andel brudd enn de siste årene. Andelen tilsyn med mange brudd har også økt. Vi fant fem eller flere brudd i 26 prosent av tilsynene i 2022, mot 18 prosent i årene 2018–2021.

Andelen tilsyn der Arbeidstilsynet enten har avdekket brudd eller fant det nødvendig å gi reaksjon var høyere enn noen av årene 2018–2021. Om lag 400 flere virksomheter fikk minst én reaksjon etter tilsyn i 2022 enn etter tilsyn i forrige «normalår», i 2019.

– Dette viser at tilstedeværelsen vår er viktig og at vurderingene våre av hvor vi skal føre tilsyn er treffsikre. Jo flere brudd som avdekkes og følges opp med forbedringstiltak, desto større samlet effekt kan vi anta at tilsynene har, sier Trude Vollheim.

Andelen stedlige tilsyn økte betraktelig i 2022, etter at smitteverntiltak førte til en nedgang i koronaårene 2020 og 2021. I fjor var 83 prosent av tilsynene Arbeidstilsynet gjennomførte stedlige, noe som nesten er på nivå med 2019. Andelen dokumenttilsyn var på 13 prosent.  

Innsats for færre arbeidsulykker

Arbeidstilsynet bidro i 2022 til at utsatte virksomheter jobber bedre med å forebygge ulykker.  Dette gjorde etaten ved hjelp av blant annet tilsyn, veiledning og regelverksutvikling.

Farlig arbeid i høyden og maskinsikkerhet er temaer som særlig er undersøkt i ulykkesforebyggende tilsyn. Mens Arbeidstilsynet kontrollerte farlig arbeid i høyden i 1959 tilsyn og fant brudd på regelverket i 68 prosent av tilsynene, undersøkte etaten maskinsikkerhet i 1607 tilsyn og fant brudd på reglene i 36 prosent.  Arbeidstilsynet stanset også farlig arbeid i 38 prosent av tilsynene med arbeid i høyden.

Arbeidstilsynet gjennomførte 949 tilsyn etter varsel om arbeidsulykker. I 52 prosent av disse tilsynene fant etaten brudd på regelverket.

Arbeidstilsynet nådde ut med informasjon om arbeidsulykker og gode forbygningstiltak gjennom blant annet nettsider, kampanjer, innlegg, kunnskapsrapporter, sosiale medier og media.

Mer informasjonsdeling i a-krimsamarbeidet

Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er høyt prioritert, og mye av aktiviteten gjennomføres i det tverretatlige a-krimsamarbeidet med NAV, politiet og Skatteetaten.

– Det tette samarbeidet med andre etater er en forutsetning for at vi kan avdekke og bekjempe kriminelle og useriøse aktører i arbeidslivet. Det skjedde mye i a-krimområdet i 2022, både i vår etat og i det tverretatlige a-krimsamarbeidet, sier Trude Vollheim.

I juni kom en forskrift som legger til rette for deling og sammenstilling av informasjon i det tverretatlige a-krimsamarbeidet.

– Da a-krimsentrene ble etablert startet man med å samlokalisere seg under et felles tak, men med få muligheter til å dra nytte av hverandres kunnskap. Det er veldig positivt at man tar signalene fra a-krimsamarbeidet på alvor, endrer lovverket og gjør det mulig for sentrene å danne seg et bedre helhetsbilde.

Tilsyn for å bekjempe a-krim

Arbeidstilsynet bidro med 1791 tilsyn i det tverretatlige a-krimsamarbeidet i 2022. Tilsynene rettes mot aktører som etatene i fellesskap har søkelys på. I a-krim jobbes det bransjeuavhengig ettersom kriminelle aktører flytter aktivitetene mellom flere bransjer. Det ble gjennomført flest tilsyn i bygge- og anleggsvirksomhet, etterfulgt av overnattings- og serveringsvirksomheter.

– I tillegg til å kontrollere og sanksjonere, jobber vi med å bevisstgjøre innkjøpere, forbrukere og arbeidstakere. Slik kan vi begrense useriøse virksomheter sin tilgang til både marked og arbeidskraft, sier Trude Vollheim.

Undersøkte tilstanden i bemanningsbransjen

Arbeidstilsynet har i 2022 rettet mye oppmerksomhet mot innleie, og gjennomførte nærmere 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft. Her fant etaten få grove brudd på regelverket.

 Arbeidstilsynet fant imidlertid at flere av bemanningsforetakene mangler skriftlig dokumentasjon av opplysninger som sikrer og bekrefter likebehandling. Blant virksomhetene som leier inn arbeidskraft var det også i varierende grad gjort vurderinger av på hvilket grunnlag arbeidskraften kunne leies inn.

– Dette er et område av stor politisk interesse, som vi også vil følge tett i 2023. Spesielt knyttet til regelverksendringene som trer i kraft, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Les innlegg: Hvordan er tilstanden i bemanningsbransjen?

Kunnskap gir utenlandske arbeidstakere mer makt

Arbeidstilsynet har i 2022 fortsatt med informasjonskampanjen Know your rights. Kampanjen har utenlandske arbeidstakere i allmenngjorte bransjer i Norge som målgrupper, og har som hensikt å øke deres kjennskap til rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv. Kampanjen består av målrettet annonsering i sosiale medier og en landingsside med veiledning på hittil ni ulike språk.

Totalt har denne siden, med ulike oversettelser, hatt litt over 160 000 besøkende i 2022, mot 74 000 i 2021. Økningen kan blant annet forklares med at det i 2022 ble gjort en utvidelse til ukrainsk, at antall tilreisende arbeidstakere har økt etter at smittevernrestriksjonene ble opphevet og at stadig flere kjenner til at nettsiden finnes.

Se nettside: Working in Norway: Your rights and obligations

Kort svartid før bygging

Arbeidstilsynet ønsker å nå brukerne bedre og mer effektivt, og i 2022 la etaten mye jobb i å tilby gode digitale løsninger. Blant annet forenklet vi byggesaksbehandlingen ved å legge til rette for en digitalisert søknadsprosess for samtykke.

– Brukerne som før måtte vente på svar i opptil 12 uker, får nå svar på få minutter.  Det betyr mye for dem som bruker løsningen, og vi er stolte over å ha bidratt til å gjøre byggeprosesser mer smidige, sier Trude Vollheim.

Les nyhetssak: Ny søkeløsning for Arbeidstilsynets samtykke kutter saksbehandlingstiden

Mange brukte Arbeidsmiljøportalen

I 2022 er Arbeidsmiljøportalen utvidet med fire nye bransjer. De nye bransjene er petroleumsvirksomhet, renhold, industri og hjemmetjenesten. I alt 18 bransjer kan nå finne innsikt og tilpassede verktøy for et bedre arbeidsmiljø i portalen.

Mer enn 70 000 personer var innom Arbeidsmiljøportalen i fjor, noe som er en betydelig økning fra rundt 26 000 året før. Selvhjelpsverktøyet Arbeidsmiljøhjelpen hadde en økning i besøk fra 9 226 i 2021 til 13 986 i 2022.

Finn kunnskap og verktøy: Arbeidsmiljøportalen

Stor økning i innsynsbegjæringer

Antall innsynsbegjæringer økte kraftig i 2022. Arbeidstilsynet mottok 65 545 innsynsbegjæringer, noe som er en økning på 48 prosent fra 2021.  Økningen er i hovedsak flere henvendelser fra media.

Arbeidstilsynet bruker betydelig mer ressurser på å behandle innsynskrav enn tidligere. Dette skyldes både den store økningen i antall innsynsbegjæringer og at mange innsynsbegjæringer krever mer enn vurderinger av hvilke deler av dokumenter som må unntas offentlighet. Flere innsynsbegjæringer krever eksempelvis sammenstilling og analyse av data fra Arbeidstilsynets databaser.

Flere kontakter oss på chat og e-post

Stadig flere velger å kontakte Arbeidstilsynet digitalt med spørsmål de ønsker svar på. Mens antall telefonveiledninger gikk ned i 2022, var det flere enn noen gang som stilte spørsmålene sine på chat eller via e-post. Det ble i 2022 veiledet 24 106 ganger i disse to kanalene.

I 2022 har Arbeidstilsynet også utviklet en chatbot som skal sikre tilgjengelighet for publikum døgnet rundt, året rundt. Denne ble lansert på starten av 2023.

Arbeidstilsynet i tall 2022

 • 757 ansatte
 • 22 kontorsteder
 • 5 servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA)
 • 8 tverretatlige sentre rettet mot arbeidslivskriminalitet

Vi har

 • gjennomført 11 932 tilsyn, hvor 9932 stedlige tilsyn
 • vedtatt 479 overtredelsesgebyr
 • mottatt 10 374 varsler om kritikkverdige forhold
 • behandlet 14 430 søknader om bl.a. byggesaker og godkjenning av renholdsvirksomheter
 • behandlet 1 197 søknader om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene
 • veiledet 57 539 ganger på telefon, chat og e-post
 • veiledet 23 820 deltagere gjennom webinar
 • gjennomført bortimot 300 veiledninger og innlegg som har nådd 50 353 deltagere
 • mottatt 65 545 innsynsbegjæringer
 • hatt 5 290 000 besøk på arbeidstilsynet.no
 • hatt 70 863 besøk på Arbeidsmiljøportalen og 13 986 besøk på Arbeidsmiljøhjelpen