Ny veileder for bruk av scenerøyk skal forebygge sykdom - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 16/08 2023

Les veileder: Scenerøyk ved kulturarrangement

Arbeidstilsynets mål med veilederen er å forebygge skader og sykdom som følge av eksponering for scenerøyk. Ansvaret for bruken ligger hos arbeidsgiver eller arrangør, avhengig av type arrangement.

Utarbeidet i samarbeid med bransjen

Veiledningen er utarbeidet i samarbeid med partene i bransjen og er et resultat av:

  • bekymringsmeldinger fra verneombud, tillitsvalgte og ansatte i kulturbransjen som bruker scenerøyk
  • oppslag i medier om helserisikoen ved bruk av scenerøyk
  • rapportering om helseplager i forbindelse med bruk av scenerøyk
  • erfaringer fra tilsyn i kulturbransjen
  • rapporterte tilfeller av arbeidsrelatert sykdom i Arbeidstilsynets nasjonale register

Veilederen retter seg mot:

  • oppdragsgivere
  • arbeidsgivere
  • arrangører
  • brukere av scenerøyk
  • de som kan være eksponert for scenerøyk gjennom sitt arbeid

Scenerøyk kan være skadelig

Å puste inn scenerøyk kan være helseskadelig. Væskene som brukes i fremstilling av scenerøyk inneholder ulike kjemikalier som kan være helseskadelige. Selv om mange mennesker blir eksponert for scenerøyk uten påviste helseeffekter, finnes det meldinger om astma, luftveissymptomer og andre negative reaksjoner.

Det mangler fortsatt en del kunnskap om helseeffekter ved eksponering for ulike typer scenerøyk. Mange opplever imidlertid plager i forbindelse med bruken. Vi vet også at lavere eksponering gir mindre risiko for helseplager. Økende helseplager ved økt eksponering er et generelt prinsipp innen arbeidshelse.

Flere studier viser at arbeidstakere i produksjoner som bruker scenerøyk rapporterer om en høyere forekomst av symptomer og sykdommer i øvre luftveier, sammenlignet med arbeidstakere i kultursektoren som ikke eksponeres for scenerøyk.