Slik jobber Arbeidstilsynet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 26/09 2023

Dette er vår oppgave 

Arbeidstilsynet skal bidra til et godt og trygt arbeidsliv i Norge der arbeidsgivere følger arbeidsmiljøloven, forskriftene i arbeidsmiljøregelverket og andre lover knyttet til arbeidslivet. 

Vi jobber på ulike måter for et bedre arbeidsmiljø i Norge. I dette arbeidet bruker vi forskljellige virkemidler, og det viktigste virkemiddelet vårt er tilsyn. I tilsyn kontrollerer vi om virksomhetene følger arbeidsmiljøregelverket.

Andre virkemidler er ulike former for veiledning og samarbeid, for eksempel med partene i arbeidslivet, bransjeorganisasjoner og andre myndigheter.

Hvis vi avdekker brudd på arbeidsmiljøregelverket, kan vi kreve at virksomheten gjør nødvendige endringer innen en gitt frist. Når det er overhengende fare for liv og helse, kan vi stanse hele eller deler av virksomheten. Likevel: Arbeidstilsynet er ikke en «blålysetat» som skal rykke raskt ut. Ved umiddelbar fare for liv og helse er politiet rett etat å ringe. 

Slik jobber vi for et bedre arbeidsmiljø

 

 

Tilsyn som virkemiddel

På tilsyn kontrollerer vi både private og offentlige virksomheter. Vi ser på om de følger arbeidsmiljøregelverket, og vi veileder om det er noe virksomheten må gjøre eller endre.

Hvis vi avdekker feil eller mangler som skyldes at virksomheten ikke følger arbeidsmiljøregelverket, kan vi gi ett eller flere pålegg. Det vil si at virksomheten må rette opp brudd på regelverket innen en viss frist.

Hvis virksomheten ikke gjør endringer innen fristen, kan den få en tvangsmulkt. Det vil si at den må betale et gebyr fram til pålegget er rettet. Dersom virksomheten fortsatt ikke gjør endringer, kan vi stanse hele eller deler av virksomheten.

Virksomheten kan også miste godkjenninger den har fått fra Arbeidstilsynet, hvis den ikke følger arbeidsmiljøregelverket.

Ved alvorlige brudd på regelverket kan vi vedta at virksomheten må betale overtredelsesgebyr, en reaksjon vi kan gi ved alvorlige eller gjentatte lovbrudd som kan få store konsekvenser for arbeidstakernes helse og sikkerhet. I særlig alvorlige tilfeller kan vi politianmelde virksomheten.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med næringer, virksomheter, arbeidstakergrupperog oppgaver som vi vet har høy risiko for skader og sykdom.

Vi kan gjøre tre ulike typer tilsyn

 

  • Stedlig tilsyn: Vi kan føre tilsyn ved at vi kommer til virksomheten. Noen tilsyn melder vi fra om på forhånd, og andre ganger kommer vi uanmeldt. Ved meldte tilsyn sender vi virksomheten en melding på forhånd om når vi kommer, hva som er hensikten med tilsynet og hvem som skal være til stede når vi kommer. Der skriver vi også hva slags dokumentasjon vi vil se. Ved uanmeldte tilsyn sier vi ikke ifra på forhånd at vi kommer. Da snakker vi med ledere og ansatte vi møter på arbeidsplassen og observerer arbeidsforholdene. Vi kan også be om dokumentasjon der og da. 
  • Digitalt tilsyn: Vi kan også avtale med virksomheten at vi gjennomfører tilsynet i form av et videomøte.
  • Dokumenttilsyn: Ved dokumenttilsyn ber vi virksomheten sende oss spesifikk skriftlig dokumentasjon. 

Hva skjer etter tilsynet?

Hvis tilsynet avdekker at virksomheten ikke følger arbeidsmiljøregelverket, kan vi gi ulike reaksjoner. Reaksjonen avhenger av hvor alvorlig bruddet er, og om bruddet fører til overhengende fare for arbeidstakerne. 

Her leser du mer om tilsyn.

 Veiledning som virkemiddel

I tillegg til at vi veileder virksomheter på tilsyn, gir Arbeidstilsynet veiledning og informasjon på mange andre måter og i ulike kanaler. Vi veileder både arbeidsgivere, arbeidstakere og andre som gjør en jobb for et bedre arbeidsmiljø. 

  • Vi veileder enkeltpersoner på telefon, i chat, via chatbot og på e-post.  
  • Vi arrangerer gratis kurs og webinarer for å spre kunnskap om regelverk og godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).  
  • Vi har informasjonskampanjer om viktige temaer, nyhetsbrev, deler kunnskap i sosiale medier, i podkast og til media.

Hovedkilden for informasjon og veiledning er nettsidene våre: arbeidstilsynet.no

Du kan også sjekke disse nettsidene:

Arbeidsmiljøportalen (med verktøy for forskjellige bransjer)

Risikohjelpen (med verktøy for å redusere faren for skade og sykdom på arbeidsplassen)

Samarbeid med andre

Vi jobber sammen med andre offentlige etater for å stoppe kriminelle arbeidsgivere som utnytter mennesker.

Vi deltar også med innsats i arbeidet for at useriøse aktører skal følge lover og regler slik at arbeidstakerne får gode arbeidsforhold.

Vi gir også tilrettelagte råd til unge, utenlandske ansatte, og andre ekstra sårbare arbeidstakere, blant annet gjennom Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Her finner du SUA på nettet

 Tips og varsling 

Du kan varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold på egen arbeidsplass og tipse oss om forhold på andre arbeidsplasser, også anonymt.  

Vi kan følge opp med veiledning eller tilsyn, men vi følger ikke opp alle meldinger vi får. Noen ganger skyldes det at vi ikke er rett mottaker av tipset, eller at vi ikke har kapasitet til å følge det opp. Uansett vurderer vi alle tips, og kan gi råd om veien videre. Det skjer også at tips som har kommet inn, avgjør hvor vi drar på tilsyn senere.

Ulike konfliktsaker

Noen tror at Arbeidstilsynet skal hjelpe dem ved å gå inn og avgjøre alle konkrete varslingssaker. Det har Arbeidstilsynet verken mulighet eller myndighet til å gjøre. Arbeidstilsynet kan gi veiledning i forhold som gjelder varsling, for eksempel ved mobbing, men vi kan ikke opptre som representant for verken arbeidstaker eller arbeidsgiver. 

Arbeidstilsynet har heller ikke myndighet til å vurdere skyldspørsmål eller erstatningskrav. Det er det domstolene som må avgjøre. I mange tilfeller kan vi gi den som tar kontakt råd om hvem de bør kontakte.

Svartjenenesten vår kan veilede både varslere, de som blir varslet på og de som mottar varsel. Her kan du få snakke med medarbeidere som har spesialkompetanse på varslingsområdet. Du kan varsle og tipse anonymt. Uansett om du velger å oppgi navn eller ikke, kan du følge tipssaken din gjennom e-dialogløsningen vår. 

Her leser du mer om tips og kontakt med oss.

Her leser du mer om varsling.

Vårt arbeid med regelverket

Vi videreutvikler, påvirker og gir innspill til arbeidsmiljøregelverket. Det gjør vi for at regelverket skal være oppdatert på kjente risikoforhold og endringer i arbeidslivet. 

Les mer om reglverket og arbeidet med det.

Mer om oss

Her finner du oss på Facebook

Her finner du oss på LinkedIn

Her finner du oss på YouTube

Her finner du våre kurs og webinarer

Her finner du podkasten vår, Arbeidslyst