Færre utsettes for helsefarlige kjemikalier ved smelteverk - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 12/10 2023

Fra 2010 – 2020 hadde Arbeidstilsynet en innsats overfor smelteverksindustrien. Målet var å redusere risiko for kols i bransjen. Dette skulle skje gjennom forebyggende tiltak for å redusere eksponeringer for helsefarlige kjemikalier fra produksjonsprosessene ved smelteverkene til et lavest mulig nivå, og minst under grenseverdi for stoffene.

– Innsatsen har bidratt til mer engasjement og motivasjon i smelteverkenes forebyggende HMS- arbeid. Ikke minst har industrien selv bidratt med utvikling av ny kunnskap om årsaker til kols og annen lungesykdom og hvordan dette kan forebygges, sier seniorrådgiver Anne Marie Lund Eikrem, ved Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet.

Les rapporten om Kjemisk arbeidsmiljø i smelteverksindustrien – oppsummering av Arbeidstilsynets aktivitet 2010-2020 (PDF)

Fare for kols og andre luftveislidelser

Arbeidstakere i smelteverksindustrien kan eksponeres for en rekke kjemikalier som kan gi negative helseeffekter. Særlig viktig er faren for luftveislidelser som kols, astma, luftveisallergi og andre luftveislidelser som kan skyldes innånding av gasser og støv.

For å nå målet om å redusere risiko for kols blant smelteverksarbeidere, var det viktig å få virksomhetene til å jobbe med å redusere eksponeringen for helsefarlige kjemikalier fra produksjonsprosessene ved smelteverkene til et lavest mulig, og fullt forsvarlig nivå, og minimum under grenseverdi for stoffene.

Tett oppfølging – i tillegg til tilsyn

Gjennom tiårsperioden ble smelteverkene fulgt opp tett med dialog, og det ble gjennomført tilsyn ved 17 smelteverk. Alle fikk pålegg om å:

  • kartlegge og risikovurdere kjemisk påvirkning og fare for helseskader og arbeidsrelatert sykdom
  • utarbeide handlingsplan for tiltak på grunnlag av kartlegging og risikovurdering av kjemisk påvirkning
  • dokumentere effekt av gjennomførte tiltak på grunnlag av kartlegging og risikovurdering

I etterkant av tilsynene ble virksomhetene fult opp tett av Arbeidstilsynet. Det ble lagt vekt på at virksomhetene skulle dokumentere at eksponeringsnivåene var redusert, og at de jobbet godt med risikoreduserende tiltak før sakene ble avsluttet.

– Stor forbedring

– Vi har gjennom satsingen sett en stor forbedring i eksponeringen for helseskadelige kjemikalier i smelteverkene. Alle smelteverkene må imidlertid fortsette det gode arbeidet med å redusere nivå av forurensninger ytterligere gjennom systematisk HMS-arbeid og internkontroll. Dette vil redusere risiko for sykdommer i luftveier og lunger blant ansatte i framtiden, sier Lund Eikrem.

Smelteverkene har fortsatt utfordringer med røyk i hallene, hallvind og styring av ventilasjon i de varme produksjonsprosessene. Målinger må utføres også framover for å følge med på utviklingen i eksponering, og det er viktig å fortsette jobbene med tiltak for å redusere eksponering for helseskadelige kjemikalier.

Fakta:

  • I Norge finnes det 17 smelteverk som sysselsetter om lag 3500 arbeidstakere.
  • Arbeidstakere i smelteverk kan eksponeres for en rekke helseskadelige kjemikalier som oppstår i de ulike prosessene i produksjonen.