Sett sikkerheten først i våronna - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 11/03 2024

Av Monica Seem, avdelingsdirektør ved avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet

Våronna står for tur over hele landet.  Den er preget av hardt arbeid, lange dager og bruk av utstyr og kjøretøy som krever ekstra årvåkenhet. Vi i Arbeidstilsynet vil minne om at sikker bruk av traktor kan hindre alvorlige skader og ulykker i jordbruket.

Arbeidstilsynet presenterte nylig en oversikt over arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2023. Oversikten viser at én person mistet livet på jobb i jordbruksnæringen i året som gikk. Dette er en stor nedgang fra de siste ti årene, hvor i snitt fem bønder har omkommet i tragiske arbeidsulykker hvert år. Årlige svingninger er vanlig når det er snakk om relativt få personer. Likevel håper vi dette er starten på en lysere periode for jordbruket når det gjelder ulykker og arbeidsskadedødsfall.

Jordbruket har alltid vært en av næringene i Norge med flest arbeidsskadedødsfall i forhold til antall sysselsatte. De siste ti årene har 47 personer mistet livet i næringen. I åtte av arbeidsulykkene med fatalt utfall, omkom bønder i forbindelse med traktorkjøring. I halvparten av dødsulykkene hvor traktoren veltet fordi den kjørte utfor veien eller i ulendt terreng, vet vi at setebeltet ikke ble brukt. I resten av ulykkene vet vi ikke om beltet var på.

Det er dessverre ikke overraskende at flere dødsfall blant bønder kan kobles til traktorkjøring. I 2022 svarte så mange som 32 prosent av bøndene som ble spurt, at de aldri brukte setebelte i traktor når de kjørte utenfor offentlig vei. Mange begrunnet det med at de beveger seg mye ut og inn av traktoren. Andre mente at det var upraktisk med setebelte, at det ikke var nødvendig på korte kjøreturer eller at de ikke hadde belte tilgjengelig i traktoren.

Regelverket om setebeltebruk i traktor er strammet til i flere runder de siste årene.  I 2020 ble det innført et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor under arbeid. I august 2023 kom det krav om å bruke setebelte også når traktoren brukes utenfor arbeid. Og fra 1. januar i år skal alle traktorer med godkjente beltefester og førerhus ha ettermontert setebelte dersom dette har manglet. Formålet med tiltakene er å redde liv og hindre alvorlige skader.

Brukes traktoren steder hvor det er fare for velt, skal den i tillegg ha veltebøyle eller førerhytte, som beskytter føreren dersom traktoren velter. 

I tillegg er det krav om at man som bonde skal kartlegge og vurdere risiko ved alle arbeidsoppgaver som kan være farlige. Dette gjelder både om man arbeider alene eller sammen med innleid arbeidskraft. Ved arbeid med traktor, bør man blant annet vurdere hvem som skal gjøre arbeidet, om alle sjåfører har den opplæringen som skal til, hvilke vær- og føreforhold det er og om det er risiko for å velte.

Sikker bruk av traktor vil bidra til at den enkelte bonde er tryggere i arbeidet. Vi håper på ei våronn uten alvorlige ulykker i jordbruket. Og at 2024 blir et år hvor vi ikke mister noen bønder på jobb.