Forsvarlighetsvurdering

Er nettbasert HMS kurs for verneombud forsvarlig?

forsvarlighetsvurdering hms kurs

Arbeidstilsynet krever at partene skal gjøre en aktiv vurdering av hva som er forsvarlig i bedriften. HMS opplæringen kan i følge loven tilpasses den enkelte bedrift, og loven stiller ingen krav til innhold eller gjennomføring nettopp av denne grunn.

Men kravet sier at HMS opplæringen skal være 40 timer.

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Lovdata

I en forsvarlighetsvurdering som gjøres i forbindelse med beslutningen om å fravike fra kravet om 40 timerskurs for verneombud, skal altså «problemenes karakter og omfang» vurderes. Konklusjonen bør da været at nettbasert vernombudskurs er forsvarlig og hensiktsmessig. Forsvarlighetsvurderingen gjøres sammen med en avtale mellom partene som dokumenterer enigheten og forsvarligheten av å fravike fra kravet om 40timerskurs. Les mer om hva en mal for forsvarlighetsvurdering av HMS kurs må inneholde.

Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.