Veiledning

HMS kurset er myntet på verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget og tillitsvalgte.

Steg 1 er å sette seg inn i «pensum». Vi har systematisert all informasjonen under. Les gjennom dette, dykk dypere inn i temaer som berører din bedrift spesielt ved å klikke på linkene til mer informasjon.

Når du har satt deg inn i materialet, følg anvisningene på siste side.


0%

  Om HMS kurset

  Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Arbeidsgiver skal være pådriver for HMS arbeidet og arbeide tett sammen med verneombud og AMU.

  Dette kurset er ment for å gi deg en grunnleggende innføring i henhold til lovgivningen og baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning for arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

  I tillegg fungerer kurset som en referanse til kilder med mer informasjon. Følg lenkene i dokumentet for temaer som du føler er relevante for deg.

  Arbeidsmiljøloven (AML)

  • Arbeidsmiljøloven har som formål
   • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,
   • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
   • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
   • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø,
   • å bidra til et inkluderende arbeidsliv
  • Loven omfatter :
   • Alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere
   • Unntak er sjøfart, fangst, fiske
  • Arbeidsmiljøloven har en rekke forskrifter knyttet til seg.
  • Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt.

  Arbeidsgivers plikter

  • Arbeidsgiverens plikter: § 2-1 § 2-2
  • Det er arbeidsgivers ansvar at arbeidsmiljøloven blir fulgt:
   • Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt og i medhold av denne lov blir overholdt
  • Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. § 3.5
  • Arbeidsgiver har også ansvar for å innrette virksomheten slik at innleide arbeidstakere har et forsvarlig arbeidsmiljø.
  • Noen av arbeidsgivers vesentlige plikter er listet opp i § 3-1 (Krav til systematisk HMS arbeid) og § 3-2 (Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten), men loven inneholder også øvrige krav til arbeidsgiver.

  Arbeidstakers plikter

  • Arbeidstaker skal aktivt medvirke i bedriftens HMS arbeid.
  • Arbeidstaker plikter å: § 2-3 § 2-4
   • Bruke påbudt verneutstyr og medvirke til å forhindre ulykker
   • Straks varsle om farlige feil eller mangler på arbeidsplassen
   • Avbryte arbeidet om arbeidstaker mener det er farlig å fortsette
   • Melde fra om trakassering og diskriminering
   • Melde fra om skader/sykdom forårsaket av arbeidet
   • Medvirke til oppfølgingsplan ved sykmelding
   • Delta i dialogmøter med arbeidsgiver
   • Rette seg etter påbud fra arbeidstilsynet
  • Arbeidstakere med leder eller kontrollansvar skal påse at arbeidsmiljøloven blir ivaretatt i deres ansvarsområde.
  • Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Det er ikke tillatt å sanksjonere eller straffe arbeidstakeren for slik varsling.
  • Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte. § 3-2

  Virkemidler

  Det stilles i arbeidsmiljøloven krav til HMS-arbeidet i virksomheten i AML kapittel 3

  • Arbeidsgiver skal sørge for at HMS-arbeidet utføres på en systematisk måte.
  • Arbeidsgiver skal
   • Ha mål for HMS-arbeidet
   • Ha oversikt over organisasjon, ansvar og oppgaver
   • Kartlegge farer
   • Ha rutiner for å sørge for at loven blir holdt
   • Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
   • Ha løpende kontroll med arbeidsmiljøet
   • Drive systematisk overvåkning av HMS-arbeidet
  • Det finnes egne regler for bedriftshelsetjeneste
  • Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene tilsier det. § 3.3

  Krav til arbeidsmiljøet

  • Arbeidsmiljøet skal: § 4-1
   • Være forsvarlig
   • Tilpasses for å forebygge skader og sykdom
   • Innrettes for begge kjønn
   • Så langt mulig tilpasses funksjonshemmede
  • Arbeidstaker og tillitsvalgte skal holdes informert om systemer som brukes i bedriften. § 4-2
  • Det fysiske arbeidsmiljøet skal
   • Være helsemessig forsvarlig
   • Utformes slik at man unngår uheldige fysiske belastninger
   • Maskiner skal ha nødvendige verneinnretninger
  • Kjemikalier og biologisk materiale skal håndteres forsvarlig. § 4-4 § 4-5
  • Det skal så langt mulig tilrettelegges for arbeidstakere med redusert arbeidsevner. § 4-6
  • Arbeidsgiver skal hele tiden vurdere behovet for fysisk aktivitet blant ansatte. § 3-4

  Grunnleggende om Arbeidsmiljøet

  • Psykososialt arbeidsmiljø
   • Arbeidsmiljøet skal ta vare på verdighet, integritet og sosial kontakt. § 4-3
  • Støy, uønsket lyd
   • Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en og lignende.
   • Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).
  • Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser.

  Registrering

  • Arbeidsgiver skal sørge for å registrere arbeidsrelaterte skader og sykdommer. § 5-1
   • Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg
   • Registeret skal ikke inneholde opplysninger av personlig karakter uten samtykke fra arbeidstake

  Varsling ved ulykker

  • Arbeidsgiver skal straks varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet ved ulykker. § 5-2
   • Telefonnummeret til Arbeidstilsynet er 815 48 222.
   • Med "alvorlig skade" menes enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet.
   • Som arbeidsgiver har du plikt til å sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning.

  Verneombud

  • Alle virksomheter skal ha verneombud. Bedrifter med færre enn 10 ansatte kan avtale skriftlig å ikke ha verneombud.
  • Ved større bedrifter skal det normalt være et verneombud pr skiftlag.
  • Verneombudets oppgaver:
   • Verneombudet har egne definerte oppgaver § 6-2
   • Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid.
   • Arbeidsgiver skal sørge for opplæring av verneombudet. Dvs betale og sette av tid til kurs.
  • Verneombudet skal særlig påse:
   • at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare,
   • at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand,
   • at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring,
   • at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til § 5-2 blir sendt.

  Arbeidsiljøutvalg

  • Virksomheter med minst 50 arbeidstakere skal ha arbeidsmiljøutvalg.
  • Virksomheter med 20-50 arbeidstakere skal ha arbeidsmiljøutvalg om en av partene krever dette.
  • Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
  • Om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver: § 7-2
   • spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,
   • spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,
   • planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,
   • andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,
   • etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1,
   • helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

  Bedriftshelsetjenesten

  • Som et ledd i det systematiske HMS arbeidet plikter arbeidsgiver å vurdere behovet for å innføre bedriftshelsetjeneste.
  • Behovet vurderes ut fra risikoforholdene i virksomheten. § 3-3

  Informasjon og drøfting

  I bedrifter med minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakerne med de tillitsvalgte. § 8-1

  • Informasjonen skal berøre
   • virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon
   • bemanningssituasjon
   • endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold

  Interne kontrolltiltak

  • Det finnes egne regler for når og hvordan kontrolltiltak overfor arbeidstaker kan utføres. Se § 9-1 og § 9-2
  • Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post mv. reguleres i forskrift gitt i medhold av personopplysningsloven § 3
  • Informasjon om (potensielle) arbeidstakeres helse er regulert. § 9-3

  Arbeidstid

  • Arbeidstid er ”den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver”.
  • Regler for arbeidstidsordningen reguleres av AML kapittel 10. § 10-1
  • Alminnelig arbeidstid skal være maksimalt 9 timer i løpet av et døgn, og 40 timer i løpet av en uke. Det finnes unntak. § 10-4

  Overtid

  • Alt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid.
  • Overtid skal kun brukes unntaksvis (”ved særlig og tidsavgrenset behov”)
  • Overtidsarbeid skal ikke være mer enn 10t pr uke, 25t pr 4 uker, 200t pr år.
  • Det finnes likevel noen unntak. § 10-6

  Fri og pauser

  • Regler for arbeidsfri. § 10-8
  • Pauser:
   • Dersom arbeidstiden er over 5,5 timer skal arbeidstaker ha pause.
   • Dersom arbeidstiden er over 8 timer skal pausen(e) til sammen være minst 30min.
  • Helge- og nattarbeid: § 10-10
   • Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600 er nattarbeid
   • Det skal være arbeidsfri fra kl. 1800 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag
  • Om barnearbeid: § 11-1
   • Barn under 15 skal ikke være i arbeid.
   • Unntak er at barn over 13 kan ta lett arbeid, samt ha praksis eller utplassering i utdannelsesøyemed. Arbeidet skal ikke gå ut over skolegangen.
  • § 10-12 definerer en rekke unntak for spesielle situasjoner/forhold.

  Permisjon

  • Permisjon ved svangerskap § 12-5
   • Gravide har rett til permisjon i inntil 12 uker i svangerskapet. Far har rett til to uker permisjon i forbindelse med fødsel.
   • Etter fødselen skal mor ha permisjon i 6 uker.
   • Foreldrene har rett på permisjon i til sammen 12 måneder.
   • Se også på nav.no
  • Permisjon ved syke barn
   • Arbeidstaker har rett til permisjon når barn han/hun har omsorg for er sykt. Denne retten gjelder ut det året barnet fyller 12 år. § 12-9
  • Arbeidstakeren har rett på permisjon 10 dager pr kalenderår, eller 15 dager om han/hun har mer enn to barn.
  • Arbeidstaker som er alene om omsorgen har rett til dobbelt så mange dager.
  • Utdannelse
   • Arbeidstaker har rett til permisjon for å ta utdannelse om han/hun har vært ansatt i minst 2 år.
  • Militærtjeneste
   • Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste. Arbeidstaker som ønsker å fortsette i stillingen etter tjenestegjøringen, skal varsle arbeidsgiver før tjenesten begynner. § 12-12

  Systematisk HMS arbeid

  • Internkontrollforeskriften har som mål å sørge for systematisk arbeid i bedriften med
   • arbeidsmiljø og sikkerhet
   • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
   • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
  • Arbeidsgiver/Daglig leder er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll
  • Det er dokumentasjonskrav til internkontrollarbeidet. Følgende skal dokumenteres skriftlig:
   • fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
   • ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
   • kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
   • iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen
   • foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt
  • Som en del av kurset fra HMSdirekte får du et komplett system for internkontroll.
  • Et godt og systematisk HMS-arbeide bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål.

  Arbeidsmiljøfaktorer, arbeidsrelasjoner og inkluderende arbeidsliv

  • Leder og ansatte bør sørge for at det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet kartlegges med jevne mellomrom som en del av internkontrollrutinene.
  • “Inkluderende Arbeidsliv” (IA) er en avtale med formål å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Les med om IA på nav.no
  • I Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012 er det utviklet særskilte tilbud og tiltak for deg med psykiske helseproblemer eller lidelser. Les mer på nav.no

  Bransjespesifikke regler

  Her finner du en oversikt over reglement som er spesielle for enkelte bransjer. Se etter bransjer som er aktuelle for ditt virke.

  Forskrifter

  Fra 1.1.2013 gjelder disse forskriftene

  1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  2. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)
  3. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
  4. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer
  5. Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner
  6. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område

  Fullstendig liste over sentrale forskrifter

  Endringer fra 1.juli 2015:

  • Midlertidige ansettelser
   • Midlertidige ansettelser kan ha opp til ett års varighet
  • Aldersgrenser
   • Aldersgrensen i AML økes til 72 år
   • Grensen for bedriftsinterne aldersgrenser økes til 70 år
  • Fleksibel arbeidstid
   • Tid utover normal arbeidstid anses ikke automatisk som overtid, men kan gi økt fritid i rolige perioder
  • Permittering
   • Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager.
   • Dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.

  Klar for kunnskapstesten

  Nå er du klar for å fullføre HMS kurset med en "eksamen". Dette er en flervalgstest basert på kursmaterialet du nå har gått gjennom. Alle spørsmål må besvares riktig.

  Når du har svart riktig på alle spørsmålene fullfører du med å fylle ut din kontaktinformasjon, og bekrefter kurset.

  Klikk på knappen for å begynne: Start Kunnskapstesten