Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Hva er en SHA plan?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •