Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •