Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •