Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •