Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •