Arbeidsmiljøloven om Verneombud - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-
HMS for verneombud på nett

Arbeidsmiljøloven (AML) sier i §6-5 1.ledd at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at Verneombudet har tilstrekkelig opplæring for å utføre oppgavene som følger med vervet:

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Opplæringen har følgende mål:

  • gi deltakerne forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver,
  • gi deltakerne kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk,
  • gi deltakerne kunnskap til å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet,
  • gjøre deltakerne i stand til å identifisere faktorer som fremmer og hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet,
  • gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima,
  • gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler.

Unntak fra kravet om 40 timers kurs

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-19 sier HMS opplæringen av verneombudet og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget skal være på minst 40 timer.

Lovteksten sier videre

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

I disse tilfellene der virket til bedriften ikke krever 40 timers opplæring, er HMS kurs på nett et godt alternativ for både arbeidsgiver og verneombud. Typiske bedrifter der nettbaserte HMS kurs og e-læring er aktuelt er små, og kanskje nystartede bedrifter med et begrenset virke og omfang.

Online kurs

Nettbasert HMS opplæring er derfor et godt alternativ for mange. Enklere, billigere, raskere og samtidig gir nettbasert opplæring en god start på vernearbeidet i bedriften.