Forsvarlighetsvurdering |

Forsvarlighetsvurdering for HMS kurs for verneombud er dokumentasjonen på at partene faktisk har gjort en vurdering av å fravike anbefalingen om at HMS kurs for verneombud bør være på 40 timer – såkalt 40 timerskurs.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-19 sier HMS opplæringen av verneombudet og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget skal være på minst 40 timer. Men dersom partene blir enige om at det er hensiktsmessig å fravike dette kravet er det så klart greit.

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-19

«Forsvarlig» er stikkordet i sitatet over. Ikke bare skal avtalen om at partene er enige om at det er forsvarlig med tilpasset HMS opplæring for verneombudene, men selve vurderingen partene har gjort som ledet til den konklusjonen skal også dokumenteres og eventuelt fremvises ved tilsyn fra Arbeidstilsynet.

verneombud kursbevis hms

Forsvarlighetsvurderingen bør inneholde en gjennomgang av bedriftens risikoprofil. For en liten bedrift med begrenset risikobilde trenger ikke denne vurderingen være spesielt tidkrevende å fremstille; Kontorarbeid er for eksempel ikke veldig risikofylt.

For å oppsummere, så skal partene:

  • Dokumentere sin enighet om å fravike 40 timers HMS-kurs for verneombud
  • Dokumentere at det har vært en prosess med en konklusjon (forsvarlighetsvurdering)