Verneombudskurs online kun kr. 1290,-. | HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-
verneombudskurs

Arbeidsgiveren skal sørge for at du får den opplæringen som er nødvendig for at du skal kunne skjøtte vervet som verneombud på en forsvarlig måte.

Kom i gang

I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan på bestemte vilkår avtale kortere opplæringstid. Det kan også være aktuelt med opplæring ut over 40 timer, avhengig av forholdene i virksomheten.

Opplæringen kan foregå på kurs som arrangeres av opplysningsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre. Hvis du ønsker det, kan du gå på kurs som er arrangert av det fagforbundet du tilhører. Du velger selv hvordan du vil ta den nødvendige opplæringen.

Tilpasset vernombudskurs

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 sier:

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Vårt verneombudskurs er tilpasset dette. For de fleste mindre bedrifter med begrenset risikobilde er dette alternativet mest hensiktsmessig.

Opplæringen skal fortrinnsvis foregå i arbeidstida og alle utgifter betales av arbeidsgiver. Du skal ha tjenestefri med full lønn. Er opplæringen lagt til fritida, skal du ha lønn som for vanlig arbeidstid, men ikke overtidstillegg.

Du har også krav på lønn når opplæringen tas som brevundervisning eller nettundervisning på fritida.

Start verneombudskurset her. Det koster kun kr. 1890,- og tar ikke lang tid.