Foreslår styrket varslervern - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 14/03 2018

Det regjeringsoppnevnte utvalget har gått gjennom varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdert om det er behov for å foreslå lovendringer og andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Ta varselet på alvor

Utvalgets hovedfunn er at varsling har størst verdi der varselet blir tatt på alvor, varsleren blir tatt vare på, og gode prosesser blir satt i gang umiddelbart for å avklare om det foreligger kritikkverdige forhold, og der det eventuelle kritikkverdige forholdet bringes til opphør. Målet er derfor å etablere gode systemer og kulturer i virksomhetene.

Vinteren 2017/2018 har vært preget av #metoo-kampanjen. Varsling om seksuell trakassering på arbeidsplassen har også vært innenfor utvalgets mandat.

Utvalget har også vurdert om flere grupper bør omfattes av varslingsreglene, men foreslår at reglene om varsling i arbeidsmiljøloven bør gjelde for arbeidstakere og grupper i ansettelseslignende forhold.

Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring før sommeren.

Les mer