Havbruksnæringen må ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 01/01 2019

Dette innlegget er skrevet av Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Innlegget sto på trykk i Adresseavisen 28. desember 2018.

Havbruksnæringen er en av bærebjelkene i norsk kystnæring. Antall sysselsatte er økende, og den teknologiske utviklingen er rask. En viktig næring i Norge, med stort økonomisk potensial. Men også en næring med mange risikofylte arbeidsoppgaver.

Derfor er det så viktig å etablere en god sikkerhetskultur.

Ifølge SINTEF er det kun fiskere som har et farligere yrke enn de som arbeider innen havbruk, både når det gjelder faren for å skade seg på jobb, og faren for å omkomme.  SINTEFs HMS-undersøkelse fra 2016 blant sysselsatte i næringen, viser også at antallet nestenulykker er høyt. 76 prosent av deltakerne i undersøkelsen svarte at de eller deres kolleger har opplevd nestenulykker de siste to årene.

Fallulykker, ulykker der noen blir truffet av en gjenstand eller blir klemt eller fanget er de vanligste ulykkestypene i næringen, basert på de ulykkene som Arbeidstilsynet mottar varsel om.

Samtidig som vi gleder oss over økonomisk vekst og teknologisk utvikling i næringen, ønsker Arbeidstilsynet å sette sikkerhet på dagsorden. Vi ser at det er behov for at næringen selv, sammen med myndighetene, jobber målrettet for å ivareta sikkerheten og helsa til arbeidstakerne.

For Arbeidstilsynet er dette er en viktig næring å være til stede i. Fra og med 2014 og til i dag har Arbeidstilsynet ført rundt 300 tilsyn i næringen, som del av ulike satsninger og aktiviteter.

Arbeidstilsynets erfaring er at det er mange arbeidsmiljøutfordringer og risikoforhold som næringen må ta på alvor og ta hensyn til. Mye av arbeidet er fysisk krevende. Det er dykking, alenearbeid og nattarbeid. Det er risikofylte arbeidsoppgaver ved bruk av båt og annet arbeidsutstyr, og arbeidstakerne utsettes for helseskadelig kjemisk og biologisk eksponering. Arbeidstakerne jobber også ofte under skiftende og harde værforhold som sterk vind, høye bølger og lave temperaturer, og konsekvensene av en ulykke kan være fatale. I tillegg ser vi at risikofylte oppgaver i større grad settes ut til tjenesteytere.

Mange aktører i næringen jobber godt og seriøst for å ta vare på sikkerheten til arbeidstakerne. Men mange har også et stort potensial for å jobbe bedre med forebygging. I 2018 og 2019 følger Arbeidstilsynet opp næringen både med tilsyn og veiledning og gjennom samarbeid med partene og aktørene i næringen. Regelverksutvikling er også sentralt i dette arbeidet.

Det er allerede etablert offshore havbruksanlegg, og flere er under planlegging. Disse anleggene tar i bruk ny teknologi i tillegg til at de plasseres lengre til havs enn de tradisjonelle anleggene. Dette medfører nye risikoforhold, og dette vil vi i Arbeidstilsynet skaffe oss mer kunnskap om framover.

Selv om utviklingen er stor og nye risikoforhold introduseres, vil Arbeidstilsynet opprettholde fokuset på de tradisjonelle og kjente risikoforholdene. Erfaring fra tilsynene i 2018 viser at det fortsatt er behov for både kontroll og veiledning på disse områdene. Dette gjelder for eksempel:

  • Mangelfull sikring av arbeidsplassen
  • Alenearbeid
  • Bruk av arbeidsutstyr og mangelfull sikkerhetsopplæring på farlig utstyr
  • Mangelfull kunnskap om kjemikalienes egenskaper og bruksområder, og dermed også mangelfull kunnskap om hvordan arbeidstakerne skal sikre seg.
  • Arbeid i og vedlikehold av ensilasjetanker. Ensilasjetanker er siloer som brukes til kjemisk konservering av død fisk. I ensilasjetanker kan det dannes eksplosive gasser, og uten rutiner for kontroll av disse gassene, er det fare for eksplosjon. Det var brennbare forråtnelsesgasser som ble dannet og som utløste eksplosjonen på Hitra i fjor sommer, da to arbeidstakere ble hardt skadet.
  • I tilsyn med ensilasjetanker har Arbeidstilsynet avdekket mange alvorlige lovbrudd. Virksomhetene har ikke god nok kontroll med hvordan arbeid i disse tankene kan utføres på en sikker måte.
  • I tilsyn i næringen hittil i 2018, har vi særlig avdekket mangler knyttet til det å kartlegge og vurdere risiko og iverksette tiltak for å minimere risiko, samt det å gi arbeidstakerne nødvendig opplæring.

Tenk deg en arbeidstaker ute på en merd. Anlegget ligger et stykke til havs. Arbeidstakeren er alene på merden, mens en kollega sitter inne i kontrollrommet på fôrflåten i nærheten. Han som er ute skal hakke løs is som har festet seg på merd og fortøyning. Det er kaldt, det er mørkt, og bølgene slår inn mot merden. Det er ikke rekkverk på gangbanen. Hva om han mister fotfestet og faller? Rekker kollegaen i kontrollrommet å hjelpe tidsnok? Har de trent på hvordan man skal berge seg opp hvis man faller i sjøen?

Å gi arbeidstakerne opplæring i hvordan arbeidsutstyr skal brukes, og å gjøre risikovurderinger, er svært viktig i arbeidet med å ivareta sikkerhet og helse. Rekkverk på flåter og gangbaner på merder er eksempel på enkle, men viktig tiltak som kan redde liv og burde vært på plass på alle slike anlegg i 2018.

Les saken også hos Adresseavisen.