Grøntnæringen i landbruket tar smittevern på alvor |

Sist publisert: 06/09 2021

– Det er oppløftende å se at bønder flest ønsker å følge regelverket og gjør tiltak for å forebygge smitte, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Krysser grensene for å jobbe

Grøntnæringen i landbruket, det vil si produsenter av grønnsaker, frukt, bær og poteter, tar årlig imot mange tusen utenlandske arbeidere. I år har næringen vært nødt til å søke Landbruksdirektoratet om tillatelse for å kunne ta utenlandske arbeidstakere inn i landet. 

– Mange tilreisende arbeidere kommer fra land med høyere smittetrykk enn Norge. Før årets sesong prioriterte derfor Arbeidstilsynet å veilede næringen slik at de ble i bedre stand til å unngå smitte mellom arbeidstakerne, og de siste månedene har vi gjennomført en rekke tilsyn i grøntnæringen, sier Trude Vollheim.

– Oppløftende i krevende sesong

Hittil i år har Arbeidstilsynet gjennomført 331 koronatilsyn i landbruket. Her har vi kontrollert om arbeidsgiver har rutiner for å sikre at karantenereglene blir fulgt og om arbeidsgiver jevnlig kartlegger og vurderer risiko knyttet til smitte.

Vi har undersøkt om virksomhetene følger regelverket for smittevern generelt, og spesielt om innkvarteringen som arbeidsgiverne tilbyr, oppfyller kravene til smittevern og øvrige krav.

Vi har avdekt ett eller flere regelverksbrudd i 16 prosent av koronatilsynene, altså i rundt hvert sjette tilsyn.

 Årets sesong har vært krevende for mange, med et regelverk i stadig endring. Næringen har opplevd mye usikkerhet og mindre tilgang på arbeidskraft. Sett i lys av dette, er vi godt fornøyd med at vi har avdekt forholdvis få brudd på reglene for smittevern og innkvartering i grøntnæringen, sier Vollheim.

Tilfeller av mangelfull innkvartering

Innkvartering som bøndene tilbyr arbeidsgiverne, er kontrollert i 213 tilsyn. Her fant vi regelverksbrudd i 11 prosent av tilsynene.

Vi har kommet over innkvarteringer som var tatt i bruk uten at arbeidsgiver hadde søkt om nødvendig forhåndsgodkjenning  eller forhåndsgodkjenninger som Arbeidstilsynet hadde innvilget på feil grunnlag. Andre brudd dreide seg om standarden på innkvarteringen. I noen av tilsynene fant vi for eksempel at arbeidstakerne ikke hadde god nok tilgang til bad og toalett. I noen få saker fant vi også at standarden på innkvarteringen var svært mangelfull.

I koronatilsynene i landbruket har vi så langt vedtatt tre overtredelsesgebyr, mens vi i seks tilsyn har vedtatt stans på grunn av overhengende fare. De fleste reaksjonene kan knyttes til innkvartering. Når vi stanser bruken av innkvartering, må arbeidsgiver dokumentere at faren for smitte ikke lenger er til stede. I regelverket heter det at innkvarteringen skal være forsvarlig før vi kan avslutte stansen.   

Minstelønn og arbeidstid skal kontrolleres

Tema for tilsynene i landbruket vil nå endres noe. Arbeidstilsynet vil i større grad kontrollere om virksomhetene har overholdt bestemmelsene om minstelønn og arbeidstid gjennom sesongen.

Bøndene har ansvar for at regler for arbeidstid, arbeidsfri og pauser blir fulgt, og skal betale sesongarbeiderne minimum den minstelønnen som er vedtatt for næringen.