Dette kontrollerer vi i årets tilsyn med grøntnæringen

Hvert år kommer en rekke utenlandske sesongarbeidere til Norge for å jobbe i landbruket. Ifølge Landbruksdirektoratet har grøntsektoren behov for rundt 18 000 sesongarbeidere. Mange av disse kommer fra land i Øst-Europa, og en del fra land utenfor Europa, som Vietnam, Thailand og Filippinene.

–  Utenlandske sesongarbeidere er ei utsatt gruppe. Flere mangler kunnskap om språk, regelverk og rettigheter i Norge. Nettopp derfor prioriterer vi tilsyn med grøntnæringen, som hvert år henter inn flere tusen utenlandske arbeidstakere, sier avdelingsdirektør Torgeir Moholt i avdeling for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.  

Går på målrettede tilsyn

I et informasjonsbrev som nylig ble sendt til næringen, informerer Arbeidstilsynet om hvordan bøndene kan overholde gjeldende regler og hva Arbeidstilsynet kontrollerer under årets tilsyn med næringen. Brevet ble sendt til bøndene og til organisasjonene deres. 

Tilsynene i landbruket vil gjennomføres over hele landet fra juni til august/september. Målgruppen for årets tilsyn er virksomheter med særlig arbeidsintensiv produksjon av frukt og grønt hvor det er behov for mange sesongarbeidere.

– Når vi bestemmer hvor vi skal gå på tilsyn, tar vi utgangspunkt i bransjekunnskap, lokalkunnskap og eventuelle tips som vi mottar. I tillegg henter vi inn informasjon fra andre som er i kontakt med næringen, som for eksempel Utlendingsdirektoratet og Mattilsynet, forteller Torgeir Moholt.

– Vi ønsker å gjennomføre tilsyn der hvor vi trengs mest.

Skal snakke med arbeidsgivere og arbeidstakere

Under årets tilsyn med landbruksnæringen, vil Arbeidstilsynet særlig kontrollere

I tilsynene har Arbeidstilsynet samtaler med både arbeidsgivere og arbeidstakere. Veiledning er en viktig del av tilsynene, og Arbeidstilsynet har med brosjyrer på flere språk som skal deles ut til arbeidstakerne.

Næringen har tatt gode grep

Arbeidstilsynet har et godt samarbeid med organisasjonene i landbruket, og opplever at de aller fleste av arbeidsgiverne ønsker å tilby lovlige lønns- og arbeidsvilkår til arbeidstakerne sine.

De siste årene har grøntnæringen selv tatt mange viktige grep for å øke kunnskapen om regelverket, blant annet ved å tilby arbeidsgiverkurs til bøndene.

– Når vi likevel treffer på enkeltaktører som ikke har satt seg godt nok inn i regelverket eller som bevisst prøver å omgå det, er det ikke bare av interesse for arbeidstakerne at dette ryddes opp i, men også for resten av næringen. At norske bønder tilbyr lovlige lønns- og arbeidsvilkår til utenlandske arbeidstakere, er avgjørende for omdømmet og for at konkurransevilkårene skal være like for alle, mener Torgeir Moholt.

Norsk Gartnerforbund er en av organisasjonene Arbeidstilsynet samarbeider med. Forbundet bedyrer at næringen er tjent med god kunnskap om regelverket.

– Norske grøntprodusenter er generelt gode arbeidsgivere, og er svært bevisste ansvaret sitt. Næringen har de siste årene gjort flere grep, og arbeidsgiverne har med imponerende innsats deltatt på kurs, etterspurt informasjon og benyttet faglig rådgivning innenfor arbeidsgiveransvaret, sier Tove Ladstein som er fagansvarlig for arbeidsliv i Norsk Gartnerforbund.

– Det er både nødvendig for god produksjon og viktig for en rettferdig konkurransesituasjon at produsentene er attraktive arbeidsgivere, sier Ladstein.

Spørsmål eller tips? Kontakt oss!

Ta gjerne kontakt med oss i Arbeidstilsynet dersom du lurer på noe om regelverket.

Kontakt oss

Vi ønsker også tips ved mistanke om kritikkverdige forhold eller brudd på arbeidsmiljøregelverket.

Tips oss

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.