Kurseksamen for Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Hva er en SHA plan?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

26) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

27) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

28) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •