Kurseksamen for Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

27) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

28) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •