Kurseksamen for Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Hva er en SHA plan?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

26) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

27) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

28) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •